1. 10. 2018

(š) Začal akademický rok 2018/19

(š) Začátek výuky zimního semestru 2018/19

Časový plán akademického roku 2018/2019 Fakulty stavební ČVUT. Stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 19. 1. 2018. https://www.fsv.cvut.cz/student/cal1819.pdf

3. 10. 2018

(r) Pocta za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – cena Jože Plečnika

V rámci mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky. Mezi laureáty byli také naši kolegové z katedry architektury profesoři Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Petr Urich, CSc., docentky Ing. arch. Zdenka Nováková CSc., Ing. arch. Radomíra Sedláková CSc., docent Ing. arch. Václav Dvořák a Ing. akad. arch. Jan Kerel. 

POCTA ČESKOSLOVENSKÉ ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ. architectureweek.cz [online]. Dostupné 19. 1. 2018. https://www.architectureweek.cz/tiskova-zprava/

5. 10. 2018 a 6. 10. 2018

(k) Konference AUR’18

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

VĚDECKÝ VÝBOR

Ing. arch. Eva Dvořáková (externistka, NPÚ) 

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec (ČVUT Fsv K129)

prof. Ing. Petr Hájek CSc. (ČVUT Fsv K124) 

prof. Ing. Karel Kabele CSc. (ČVUT Fsv K125) 

prof. Ing. arch. Šenberger Tomáš (ČVUT Fsv K129)

ORGANIZAČNÍ TÝM

Ing. Jan Bartoníček

Ing. arch. Nikolaj Brankov

Ing. arch. Edita Cestrová

Ing. arch. Anna Marie Černá

Ing. Ondřej Horák

Ing. arch. Renata Koubková

Ing. arch. Martin Lapšanský

Ing. arch. Marek Mach

Ing. Magdaléna Šefflová

Ing. arch. Martin Štibor

Ing. arch. Stanislava Šulcová

Ing. arch. M.Eng. Aleš Vaněk

Ing. arch. Lenka Zelená

5. 10. 2018 a 6. 10. 2018

Továrna, Dělnická 1061/63, 170 00 Praha 7-Holešovice

Konference je určena především pro prezentaci studentů doktorského studia s mezi katedrovým přesahem. Cílem je i setkání odborné veřejnosti nad společným tématem zachování jedinečných staveb a celků pomocí aktuálního návrhu a současných technologií a technického zařízení za předpokladu jejich udržitelnosti.

Doktorandská konference má za cíl mezioborové vnímání tématu jedinečných objektů a celků. Do tématu se zapojí mj. obory a studijní programy kateder konstrukcí pozemních staveb, technických zařízení budov, urbanismu a územního plánování a architektury. Výzvou je diskuze nad tématem a hledání společného řešení. Praktický pohled vnese spolupráce s Národním památkovým ústavem a iniciativou Prázdné domy.

Zaměření konference se dotýká tématu udržitelnosti jedinečných objektů a celků. Jedná se o objekty, které již mají v současnosti historickou hodnotu, i když ze své podstaty nemusí mít zvláštní právní ochranu. Dalším navazujícím tématem jsou technologie, které umožňují zachování jedinečnosti staveb, jejich charakter a duch místa. Problematika průmyslového dědictví se dotýká i urbanistických celků a přístupu využívání kontaminovaných území označovaných jako brownfields. Konference navazuje na předchozí konference pořádané katedrou architektury oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví: Architektura a udržitelný rozvoj 2014, Venkov a územní plánování 2015, Architektura a veřejný prostor 2016 a Konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství 2017: Železnice-specifika, výzvy a limity, a rozšiřuje je o mezioborovou spolupráci.

AUR 18. Oficiální stránky konference Architektura a udržitelný rozvoj. www.aur-konference.cz [online]. Dostupné 19. 1. 2019. http://www.aur-konference.cz

8. 10. 2018

(š) Imatrikulace 1. ročníků bc studia

Časový plán akademického roku 2018/2019 Fakulty stavební ČVUT. Stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 19. 1. 2018. https://www.fsv.cvut.cz/student/cal1819.pdf

9. 10. 2018 – 11. 10. 2018

(w, s) SVISLÉ KONSTRUKCE – ŘEMESLNÁ OBNOVA HISTORICKÝCH STAVEB

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

9. 10. 2018 – 11. 10. 2018

Telč

Program workshopu byl koncipován do tří pracovních dnů a kombinoval prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu. Na přednáškách workshopu byly účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově svislých konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Důležitou součástí workshopu byla konfrontace s příklady svislých konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu. Druhý den byl věnován praktickému cvičení, během kterého bude každý účastník pracovat se stavebními materiály, zdít, upravovat povrchy, vytvářet římsy a dekorace tak, jak to dělali stavební řemeslníci ve 2. polovině 19. století.

Svislé konstrukce – řemeslná obnova historických staveb. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2018.http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/workshop-svisle-konstrukce/

10. 10. 2018 – 31. 10. 2018

(v) Kouzlo historické techniky

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Galerie FSv

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar. Ph.D.

10. 10. 2018 – 31. 10. 2018

Galerie FSv

Výstava kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství volitelného předmětu Architektonické kreslení 3.

Výstava kreseb „Kouzlo historické techniky”. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 10. 10. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/375/

19. 10. 2018

(k) Konference sbory církve Československé husitské

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Československá církev husitská 

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Nikolay Brankov 

19. 10. 2018

Husův sbor, Dykova 1, Praha-Vinohrady

Na akci byly prezentovány výsledky projektu, který mapoval meziválečnou stavební činnost této církve. Jde o oblast architektury, která nebyla doposud systematicky prozkoumaná a zhodnocená, přestože dotváří podobu řady našich měst a obcí. Stavby reprezentují různé styly – od historismu po progresivní formové tendence, a za jejich vznikem stála často jak tvorba prominentních architektů a stavitelů, tak tvůrců regionálního významu.

Jednotlivé sekce se zabývaly interpretací husitských sborů (jejich formou, funkcí, konstrukcí) i detailnějšími aspekty jejich vzniku, například liturgickými východisky a významnými osobnostmi nebo obecnějšími kulturně-společenskými přesahy. Na konferenci byla představena také publikace Sbory Církve československé husitské s bohatým obrazovým materiálem. Řada informací a dokumentů v ní bude publikována poprvé, stejně jako interpretována v širších kulturně-společenských souvislostech s důrazem na regionální vazby. V podrobném katalogu nalezneme zhruba 70 vybraných staveb, zejména z meziválečného období.

Konference navazuje na vědecko-výzkumnou činnost katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, která projekt zpracovává společně s Československou církví husitskou od roku 2016. Vydání titulu podpořilo Ministerstvo kultury, katedra architektury a Československá církev husitská. Akce se přihlašuje ke 100. výročí založení Československé republiky a předjímá i výročí založení této církve, které se bude slavit v roce 2020.

Konference Sbory Československé církve husitské. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 16. 5. 2018. https://apluses.cz/konference-sbory-ceskoslovenske-cirkve-husitske/

23. 10. 2018

(w, s) SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKCE – ŘEMESLNÁ OBNOVA HISTORICKÝCH STAVEB

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

23. 10. 2018

Ateliér D

Program workshopu byl koncipován do jednoho pracovního dne, kombinoval prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu. Dopoledne proběhly odborné přednášky zaměřené na příklady řešení, stavebně technické detaily schodišťových stupňů a zábradlí a realizace schodišťového prostoru v městských bytových domech z 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Odpolední program byl organizován formou tvůrčího workshopu, který umožní prohlédnout si kopie dobových výkresových dokumentací, příklady dochovaných litinových prvků zábradlí, upravit povrch kamenného schodišťového stupně, vyrobit vzorek teraca a na počítači navrhnout a vytvořit 3D model historického schodiště.

Schodišťové konstrukce – řemeslná obnova historických staveb. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 23. 10. 2018.http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/workshop-schodiste/

26. 10. 2018

(w, s) Zahrada pro fakultu

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.

26. 10. 2018

fakulta stavební ČVUT v Praze

Workshop pro studenty je zaměřený na téma kultivace veřejných prostranství zelení, městské pěstování a principy permakultury. Dozvíte se vše potřebné pro zpracování návrhu v rámci studentské soutěže „Zahrada pro Fakultu“, včetně zadání soutěže.

Zahrada pro Fakultu – workshop a soutěž. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 26. 10. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/379/

28. 10. 2018

(v) Výstava model staveb doby Karla IV.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. Michal Chalupa, Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Přemysl Kraus

28. 10. 2018

Betlémská kaple, lapidárium

Na Den české státnosti 28. září 2018 Fakulta stavební ČVUT, v jejíchž architektonických ateliérech modely vznikly, zdarma zpřístupnila široké veřejnosti výstavu modelů staveb doby Karla IV. Pro zájemce byly připraveny komentované prohlídky. Výstava, výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury Fakulty stavební ČVUtT, se jako celek zaměřuje na historické modely staveb období Karla IV. Modely vznikly v rámci volitelného předmětu Architektonické modely. 

ČVUT: Unikátní výstava historických modelů staveb doby Karla IV. Parlamentní listy. www.parlamentnilisty.cz [online]. Zveřejněno 25. 9. 2018. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CVUT-Unikatni-vystava-historickych-modelu-staveb-doby-Karla-IV-552866

29. 10. 2018

(p) Co je architektura? Přednáška Lukáše Žďárského

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

29. 10. 2018

Ateliér D

Lukáš a jeho parťák Jakub Zajíc mají zvláštní schopnost budovat z ničeho něco. Konkrétně přetvářet způstlé, opuštěné prostory v místa, která jsou plná života. A taky hodně cool. Přesně takové jsou Kavárna, co hledá jméno a Radlická kulturní sportovna – bar a prostor pro kulturní akce – na pražském Smíchově. A teď i holešovický Vnitroblock, bývalá vybydlená fabrika, která se pod jejich rukama proměnila v kavárnu a obchod s designovými věcmi a s tanečním sálem v patře. Do pár měsíců se navíc v jejím dvoře otevře ulička, kde najdete pekárnu, restauraci, tetovací salon, barber shop i divadelní sál. I když kluci na otevření těchhle míst spolupracují s dalšími lidmi, všechna budou provozovat sami. (Zdroj: Forbes 30 pod 30)

Co je architektura? / Lukáš Žďárský. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 29. 10. 2018. https://www.facebook.com/events/739258706417346/

XXX 2018

(s) Studentská architektonická soutěž Palivového kombinátu Ústí

Studenti A+S uspěli v soutěži vyhlášené Palivovým kombinátem v Ústí, s.p., která se zabývala dalším rozvojem území jezera Milada.

V souladu s podmínkami vyhlášené studentské architektonické soutěže byly dne 2.10.2018 ustanovenou odbornou porota ve složení Ing. arch. Vladimír Charvát, Ing. Petr Kubiš, Ing. Eva Stoupová, Ing. Kateřina Houdková, Ing.. Jana Němcová, Bc. Pavla Přibaňová, Jan Vondruška Dis vybrány a oceněny tyto návrhy:

1.    místo:  Jiří Petrželka – Petrželka -Tran team (20.000,- Kč)

2.    místo:  Matouš Cahák (15.000,- Kč)

Odborná porota se rozhodla vyhlásit a ocenit i soutěžní návrhy s udělením zvláštní odměny za originalitu či kreativitu:

5.    místo: Tomáš Reichelt (1.000,- Kč)

Studentská architektonická soutěž. Palivový kombinát Ústí, s.p. pku.cz [online]. Dostupné 19. 1. 2019. https://www.pku.cz/studentska-architektonicka-soutez/

5. 11. 2018 – 30. 11. 2018

(v) 20. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

5. 11. 2018 – 30. 11. 2018

Atrium fakulty stavební

Každoroční přehlídka nejlepších studentských projektů za uplynulý akademický rok. Při vernisáži byly studentům předány diplomy, tzv. Žluté karty. Hosty výstyv byli absolventi studijního programu Architektura a stavitelství a Kabinet konstrukcí Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Výstava studenti A+S a hosté 2018. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 27. 10. 2018 http://k129.cz/vystava-studenti-as-a-hoste-2018/

7. 11. 2018

(k) Konference Člověk, stavba, územní plánování 12

Katedra urbanism a územního plánování FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Jiří Kugl

7.11. 2018

B–169

Konference byla tradičně určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky.

http://www.csup.uzemi.eu

9. 11. 2018 – 18. 11. 2018

(v) Pokoje 2018

David Hladík, Klára Doležalová, Barbora Pivoňková, Vít Hryzák, Jana Rybková, Anna Pavelková a Marie Kubátová

9. 11. 2018 – 18. 11. 2018

Hybernská 4, Praha 1

Sedmého ročníku výstavy Pokoje se účastnili i studenti A+S. Jejich instalace „Distropický les“ se na letošní výstavě opravdu povedla, a podařilo se to, co autoři chtěli tzn. evokovat k zamyšlení a kritice nahrazování přirozených věcí.

Pokoje 2018. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 24. 11. 2018. https://apluses.cz/pokoje-2018/

12. 11. 2018

(p) Co je architektura? Přednáška Petra Koláře

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

12. 11. 2018

Ateliér D

Petr Kolář je jedním z předních českých architektů současnosti. Jeho návrhy jsou unikátní díky jeho schopnosti dokonale harmonizovat individualitu s potřebami obyvatel či uživatelů budov. Svou práci vnímá jako službu klientům a jejich přání a nápady jsou pro něj prioritou. Se stejným respektem přistupuje také k architektonickým projektům, které jsou charakteristické citlivostí k okolnímu prostředí a funkčností.Kolářovu tvorbu kromě ateliéru architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ovlivnily především jeho první profesní zkušenosti, které získal v londýnském studiu své světoznámé kolegyně Evy Jiřičné. Ty zúročil a rozvíjel již od roku 1993 ve vlastní společnosti Architectural Associates. Největších úspěchů však dosáhl pod hlavičkou studia ADR, které spoluzaložil o tři roky později a dosud v něm působí jako společník i jednatel.

Co je architektura? / Petr Kolář. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 29. 10. 2018. https://www.facebook.com/events/751366888531061/

20. 11. 2018

(s) ČEEP 2017

Cenu děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze a šek na 10 tis. Kč získali Bc. Terezie Cachová a Bc. Oldřich Mervart z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci: MultiComfort House Dubai.

Nejlepší projekty získaly tituly a další ocenění v již 16. ročníku prestižní celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017.

Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a programu SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR.

Do soutěže mohly být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území České republiky od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly. Tituly byly tradičně uděleny bez uvedení pořadí, tedy všechny jsou rovnocenné.

Ročník proběhl pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ. Hlavními partnery soutěže jsou Pražská energetika a Skupina ČEZ, partnery TA ČR, ČVUT v Praze, ČKAIT, SPS v ČR, SP a Czech Smart City Cluster, poskytovatelem grantu bylo Hlavní město Praha.

ČEEP 2017. www.top-expo.cz [online]. Dostupné 29. 10. 2018.  http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/ceep/ceep-2017/student/zz-ceep-student-2017.pdf

23. 11. 2018 a 24. 11. 2018

(r) Dny otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

25. 1. 2018 a 26. 1. 2018

Budova FSv v Praze Dejvicích

Studijní program Architektura a stavitelství se tradičně prezentoval v rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební. V Ateliéru D návštěvníci získali potřebné informace, otevřena byla modelovna, počítačová učebna, laboratoř membránových konstrukcí a kreslírna, v posluchárnách proběhly prezentace studijního programu Architekura a stavitelství. Poprvé byla akce koncipována jako dvoudenní. V sobotu mohli fakultu navštívit absolventi.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 23. 11. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/zajemce-o-studium/bakalar/den-otevrenych-dveri/

26. 11. 2018

(p) Co je architektura? Přednáška Buhumila Kostohryze

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

36. 11. 2018

Ateliér D

Absolvent fakulty architektury ČVUT. Několik let vyučoval fotografii v rámci výtvarné tvorby na stejné fakultě. Od roku 2002 žije a pracuje v Lucembursku. Po práci v několika architektonických kancelářích zakládá studio boshua. V roce 2014 realizuje lucemburský pavilon na Benátském bienále architektury. Hlavními tématy jeho fotografické práce jsou architektura a divadlo. Úzce spolupracuje s mnoha architektonickými kancelářemi, divadly a kulturními institucemi. Obecně se zabývá ve své práci jazykem fotografie, hranicemi žánru a sdělení.

Co je architektura? / Bohumil Kostohryz – fotograf. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 26. 11. 2018. https://www.facebook.com/events/733484547024745/

27. 11. 2018

(p) Přednáška Hany Přichystalové o eliminaci tepelných mostů

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

akad. arch. Jan Brotánek

27. 11. 2018

Ateliér D

Přednáška určená nejen pro studenty konstrukčních ateliérů v zimním semestru na téma eliminace tepelných mostů.

Přednáška Hany Přichystalové o eliminaci tepelných mostů. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 24. 11. 2018. https://apluses.cz/prednaska-hany-prichystalove-o-eliminaci-tepelnych-mostu/

27. 11. 2018

(r) Předání ceny MŠMT za mimořádný čin studentů

Senát ČR

Cenu MŠMT 2018 za mimořádný čin studentů získala Alžběta Vachelová (Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze), která je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. Díky jejímu nasazení a usilovné práci se do registru zapsalo více než 2 300 nových dárců.

Ing. arch. Alžběta Vachelová, absolventka studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, se zapsala do registru dárců kostní dřeně v roce 2014. Toho času působila v IAESTE a právě prostřednictvím této organizace oslovila Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) a vznikla pravidelně se opakující akce Zapiš se někomu do života!, v rámci které se studenti mohou registrovat přímo na půdě fakulty v provizorní lékařské ordinaci. Aktuálně již organizuje nábory dárců samostatně spolu s dalšími dobrovolníky, a kromě univerzit začala letos pořádat také nábory pro veřejnost. Jen díky nasazení a usilovné práci Alžběty Vachelové se do registru zapsalo 2304 potenciálních dárců.

CENY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2018 ZNAJÍ SVÉ LAUREÁTY. Oficiální stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. www.msmt.cz [online]. Dostupné 3. 12. 2018. http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceny-msmt-za-rok-2018-znaji-sve-laureaty

29. 11. 2018 – 28. 2. 2019

(v) Doba Karla IV. v modelech

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. Michal Chalupa, Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Přemysl Kraus

29. 11. 2018 – 28. 2. 2019

Galeria Natura, zámek Průhonice

Výstava, která je výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT, se jako celek zaměřuje na historické modely staveb období Karla IV. Jde o stavby, které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly.

Výstava Doba Karla IV. v modelech. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 24. 11. 2018. https://apluses.cz/vystavu-doba-karla-iv-v-modelech/

30. 11. 2018

(w, s) Zahrada pro fakultu

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.

30. 11. 2018

Ateliér D

Tématem akce bylo, jak ve městě udržet vodu, jak efektivně zavlažovat městskou zeleň a jak to ovlivní váš návrh. Přednášela Denisa Tomášková, zahradní architektka a lektorka Akademie permakultury. Navíc bylo možné konzultovat soutěžní návrhy s různými lektory.

Zahrada pro fakultu – workshop a soutěž #2. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 15. 11. 2018. https://apluses.cz/zahrada-pro-fakultu-workshop-a-soutez-2/

19. 12. 2018

(š) Děkan fakulty stavební předal madaily ke 300 letům výuky Ing. arch. Alžbětě Vachelové

6. 1. 2018

(š) Konec výuky zimního semestru 2018/19.

7. 1. 2018

(š) Začátek zkouškového období zimního semestru 2018/19.

16. 1. 2018 – 22. 1. 2018

(v) Výstava projektů AAKO a ATZ2

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

16. 1. 2018 – 22. 1. 2018

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2016/17.

Odevzdání atelierů 2018/2019. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2018. http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

25. 1. 2019 a 26. 1. 2019

(r) Dny otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

25. 1. 2018 a 26. 1. 2018

Budova FSv v Praze Dejvicích

Studijní program Architektura a stavitelství se tradičně prezentoval v rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební. V Ateliéru D návštěvníci získali potřebné informace v nově koncipovaném oborovém stánku, otevřena byla modelovna, počítačová učebna a laboratoř membránových konstrukcí, v posluchárnách proběhla v pátek a v sobotu prezentace programu, kterou vyslechlo celkem 450 posluchačů.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 25. 1. 2019. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/396/

30. 1. 2019 – 5. 2. 2019

(v) Výstava projektů ATV2, ERASMUS a ATV4

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

30. 1. 2018 – 5. 2. 2018

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2018/19.

Odevzdání atelierů 2018/2019. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2018. http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

13. 2. 2019

(s) Hodnocení soutěžních návrhů na Altán Michelangelova pro JRD Development, s.r.o.

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, JRD Development, s.r.o.

Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s JRD Development, s.r.o. vyhlásila soutěž pro studenty vybraných ateliérů magisterského programu A+S, jejímž zadáním byl návrh altánu (3 x 6,5 m) v parku projektu Rezidence Michelangelova. Soutěžní návrhy musely obsahovat grafickou a textovou část s popisem ideové, architektonické, konstrukční, materiálové a technické stránky návrhu, termín odevzdání byl 6. 2. 2019. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 20. 2. 2019. 

1. cena – projekt č. 55, Kateřina Linhartová

2. cena – projekt č. 39, Madina Tokenova
3. cena – projekt č. 4, Ivo Pešek
3. cena – projekt č. 26, Jan Hrubý

Dalšími oceněnými projekty byly:

Projekt č. 2, Pavla Maříková

Projekt č. 13, Lukáš Bakši

Projekt č. 18, Barbora Frysová

VYHLÁSILI JSME ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ PRO STUDENTY KATEDRY ARCHITEKTURY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE. Stránky katedry architektury JRD. www.jrd.cz [online]. Dostupné 16. 10. 2019. https://www.jrd.cz/cs/novinky/vyhlasili-jsme-architektonickou-soutez-pro-studenty-katedry-architektury-fakulty-stavebni-cvut-v-praze.html

Hodnocení soutěžních návrhů na Altán Michelangelova pro JRD Development, s.r.o. Facebooková Stránka A+S [online]. Dostupné 16. 10. 2019. https://www.facebook.com/aplusesFSv

15. 2. 2019 – 17. 2. 2019

(v) Revitalizace deprivované městské lokality

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, doc. Ing. arch. Michal Šourek

15. 2. 2019 – 17. 2. 2019

CAMP – Centrum architektury a městského plánování 

Výstava studentských projektů na téma nového využití holešovické elektrárny a úpravy severojižní magistrály na Florenci. Úkolem projektů studentských prací byla analýza relativně přesně vymezeného území, nalezení nových urbanistických souvislostí v komplikované lokalitě a návrh nového využití spolu se zachováním a konverzí stávajících objektů.

Revitalizace deprivované městské lokality. Facebooková stránka platformy Idustrial Heritage 2.0. www.facebook.com/industrialheritage2 [online]. Zveřejněno 24. 11. 2018. https://www.facebook.com/events/2113160578804741/

15. 2. 2019

(š) Konec zkouškového období zimního semestru 2018/19.

X