ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ / ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Katedra Architektury | ČVUT v Praze | ve spolupráci s Katedrou technického zařízení budov a Katedrou urbanismu a územního plánování Vás zve na konferenci AUR18
Department of the Architecture | CTU in Prague | in  collaboration with Department of Microenvironmental and Building Services Engineering, and Department of Urban Design, Town and Regional Planning invite you to the conference AUR18

Téma konference / Conference Objectives

Konference je určena především pro prezentaci výsledků studentů doktorského studia z různých oborů. Zaměření konference se dotýká témat jak existujících, tak nově navrhovaných budov a urbanistických celků a jejich místa v dnešním a budoucím světě. Dalším navazujícím tématem jsou technická a konstrukční řešení, které umožňují rozvoj stávajících staveb a novou výstavbu.
The conference is intended primarily for the presentation of results of doctoral students from various disciplines. The conference focuses on the topics of existing and newly designed buildings both and urban areas and their place in the present and future world. Another related topic is technical and structural solutions that allow the development of existing buildings and new construction.

Sekce konference / Conference Sections

I. Udržitelná architektura / Sustainable architecture
– Rekonstrukce, konverze, adaptace / refurbishment, conversion, adaptation
– Novostavby / New buildings

II. Konstrukční a technická řešení / Structural and Technical Solutions

III. Územní celky v kontextu udržitelnosti / Urban areas in the context of sustainability

Datum | Místo konání konference / Date | Conference Venue

2.10.2020 / 10/2/2020 | VILA ŠTVANICE_Ostrov Štvanice 858_Praha 7

Doprovodný program / Accompanying Programme

3.10.2020 / 10/3/2020

Anotace / Abstracts

250 slov, v českém nebo anglickém jazyce, termín do 13.7.2020
250 words, English or Czech, deadline 7/13/2020

Příspěvky / Papers

Příspěvky 6-10 normostran v anglickém jazyce | abstrakty 250 slov dvojjazyčně – v českém a anglickém jazyce | termín do 10.8.2018
Papers 6-10 pages (by 1800 characters) in English | abstracts 250 words bilingual – English and Czech | deadline 8/10/2018

Přihlášení / Submissions

www.aur-konference.cz

Poznámky / Notes

Sborník bude usilovat o zařazení do databáze WoS
Proceeding will be submitted into WoS database nebo WoS database submission of the proceeding will be applied for

2říjen - 3Celý denKonference AUR18

X