Postgraduální studentský inkubátor (PSI) není jen on-line platforma, ale máme k dispozici i fyzické zázemí podpory pro studium, výuku i tvůrčí práci našich doktorandů a jejich školitelů.

Projekt Smart vybavení pro Postgraduální studentský inkubátor (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002384) měl za cíl vytvořit interaktivní a smart prostředí pro výzkumně vzdělávací účely v rámci stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a nově připravovaných programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze – Průmyslové dědictví, Ochrana a obnova památek a Architecture and Sustainable Development.

V rámci jednotlivých oblastí výzkumu se technické vybavení místností velmi osvědčilo a díky němu se podařilo překlenout nelehkou dobu uzavření škol v důsledku pandemie Covid-19. Dalo by se říct, že projekt byl získán a realizován právě včas, abychom mohli plně zvládnout a udržet on-line výuku, ale i kontakty s jinými pracovišti. Projekt byl zahájen 1. 9. 2017 a úspěšně ukončen 28. 2. 2020. Všechny potřebné nákupy, instalace a základní školení se podařilo realizovat ještě před vypuknutím pandemie Covid-19, která byla „prubířským kamenem“ technického vybavení všech škol, nejen těch vysokých.

 

Architektura a konstrukce

Garantem oblasti je doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

Zaměření výzkumu Architektura a konstrukce je ze všech oblastí výzkumu nejširší a je úzce spjato zejména se studijním programem Architektura a stavitelství. Školitelé a doktorandi, jejichž výzkumné aktivity zasahují do této oblasti, velmi intenzivně využívají zejména vybavení v návaznosti na Ateliér D, zejména vybaven v místnostech D-A7 a D-A8. Displeje SMART Board® 7086 a 7075 s iQ a SMART Learning Suite jsou centry obou učeben – ateliérů.

Technologie iQ spojuje zařízení, obsah lekce a vzdělávací software a vytváří soudržný zážitek z výuky a příklonu. Integrovaný výpočetní systém bez počítače poskytuje přístup k nástrojům pro spolupráci, jako je bezdrátové sdílení obrazovky a webový prohlížeč, jedním dotykem a k rozmanité sadě aplikací SMART – lekce notebooků, pracovní prostory, herní aktivity a tabule. S minimální integrací do sítě není třeba kabelů, kabelů ani manuální aktualizace softwaru a firmwaru.

Displej s ultravysokým rozlišením LED poskytuje optimální jas obrazu a široké pozorovací úhly. S funkcí Pen IDTM můžete čtyřem perům přiřadit různé vzhledy a psát nebo kreslit jakoukoli aplikaci digitálním inkoustem. Object AwarenessTM vám umožňuje provádět funkce myši prstem, psát digitálním inkoustem perem a mazat dlaní nebo gumou – to vše bez přepínání nástrojů nebo režimů. V aplikacích můžete používat různá gesta a čtyři uživatelé mohou současně psát nebo kreslit.

Podrobněji viz na stránkách Katedry architektury

Dalším sídlem PSI je Membránová laboratoř.

Veškeré vybavení je využíváno ke kontaktní a v posledních třech semestrech zejména k on-line výuce ateliérové tvorby, konzultacím bakalářských, diplomových a disertačních prací garantovaných Katedrou architektury. Vybavení je též využíváno při prezentacích v rámci rozprav nad studiemi disertačních prací, státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských prací.

Infrastruktura byla využita při zajištění on-line konference ALK_20 a k možnostem on-line konzultací a komunikace se zahraničními partnery, především z VŠVU v Bratislavě a Stavebnej fakulty STU v Bratislavě.

Ke konzultacím doktorandských týmů, ale i ke konzultací doktorandů a školitelů s bakalářskými a magisterskými studenty programu Architektura a stavitelství jsou využívány televizní obrazovky umístěné v konzultačních boxech Ateliéru D.

Zázemí tvůrčí práce doktorandů představuje vybavení místnosti A-738, které je vybaveno promítacím zařízením, počítači, velkoformátovým plotrem včetně scanneru, ale i zónou pro relaxaci a občerstvení, kde si mohou doktorandi v diskusi tříbit své myšlenky. Právě zde vznikají prezentace, seminární práce a publikace našich doktorandů.

Příklady využití infrastruktury PSI (místnosti D-A7, D-A8 a D-1124) v konkrétních předmětech konkrétními doktorandy a školiteli:

129AT01 Atelier architektonické tvorby 1 / školitelé Jiran, doktorandi Vočková, Máša, Pechar

129ATZ1 Atelier architektonické tvorby – základní 1 / školitelé Svatoš, Daďa, doktorandi Klozar, Lapšanský, Čunderlík, Šnorbert, Lajda, Bohatý, Sapíková, Mičeková

129AAKA Atelier architektonicko-konstrukční / školitelé Kotas, Hájek, Kopřiva, doktorandi Souček, Stark, Vočková, Vášková

129ADM2 Design Studio 2M / doktorand Bohatý

129AT03 Atelier architektonické tvorby 3 / školitelé Kopřiva a Svatoš, doktorandi Vášková, Skála, Dvořák

129IN2 Interior 2 / doktorandky Lenz a Černá

129XIND Interiér a design / doktorandka Lenz

129BPAA Bakalářská práce / školitelé Hulec, Šourek, Šikola, Hájek, doktorand Lajda

129XMEK Membránové konstrukce / školitel Kopřiva

 

Urbanismus

Garantem oblasti je Ing. Václav Jetel, Ph.D.

Oblast vzdělávání Urbanismus je především spjata s Katedrou urbanismu a územního plánování (K127). Doktorandi a školitelé využívají především infrastruktury v 8. patře budovy A Fakulty stavební, místnosti A-835. Infrastruktura je zde využívána pro výuku předmětů garantovaných K127, ke konzultacím diplomových prací a rozpracovaných doktorských prací, probíhají zde též rozpravy, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací například doktorandů Kořalky, Bouškové, Švárové.

Infrastruktura je k dispozici všem školitelům a doktorandům K127.

Předměty, pro jejichž výuku je například konkrétně využívána infrastruktura a jejich vyučující – doktorandi a školitelé:

127UR2B Urbanismus 2 / doktorandky Boušková, Švárová

127CP11 City planning 11 / doktorand Kugl

127YKRP Krajinné plánování / školitel Kupka, doktorandky Altukhova, Baramová

127XKRS Krajina a sídla / školitel Kupka

127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy / školitel Jetel

127PZ01 Projekt 1 / doktorand Cihlář

127YSUP Seminář z územního plánování / školitel Mužík, doktorandi Kořalka, Madar

 

Průmyslové dědictví

Garantem oblasti je Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

Studenti oblasti výzkumu Průmyslové dědictví jsou na školícím pracovišti Katedry architektury a využívají zázemí zejména učeben D-A7, D-A8 a televizí v konzultačních boxech.

V době on-line výuky konzultoval prof. Šenberger za asistence Ing. Pustějovského se svými doktorandy za využití techniky pořízené z projektu ERDF Smart vybavení Postgraduálního studentského inkubátoru. Pořízená infrastruktura tak byla využita například při konzultacích v předmětech

129AAKA Atelier architektonicko-konstrukční / školitel Šenberger za asistence J. Pustějovského, doktorandi Štibor, Kuták

129 DPA Diplomová práce / školitel Šenberger

Dále byla infrastruktura využívána při konzultacích doktorandů v rámci jejich předmětů, při rozpravách, Státních doktorských zkouškách a při obhajobách závěrečných prací.

Doc. Popelová a Ing. arch. Brankov pomocí infrastruktury PSI rozvíjeli zahraniční spolupráci, navazovali kontakty zejména v oblasti Průmyslového dědictví a aktualizovali seznam zahraničních spoluprací https://apluses.cz/wp-content/uploads/2021/07/seznam-kontaktu_zahranicni-skoly_5_2019_lp_6_2021.xlsx

 

Ochrana a obnova památek

Garantem oblasti je Ing. arch. Nikolay Brankov, Ph.D.

Vybavení v místnostech D-A7 a D-A8 bylo využíváno především pro doktorandy a školitele oblasti výzkumu Ochrana a obnova památek. Využití v příkladech jednotlivých předmětů je již uvedeno u Architektury a konstrukcí.

Zajímavosti může být skutečnost, že Ing. arch. Brankov využil infrastruktury PSI v těchto místnostech pro on-line přijímací zkoušky do magisterského studia Architektury a stavitelství.

 

Venkovský prostor

Garantem oblasti je Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

Školitelé a doktorandi v rámci oblasti výzkumu využívali pro výuku a konzultace vybavení v učebnách D-A7 a D-A8, televize v konzultačních boxech a vybavení v 7. patře budovy A (místnost A-738 a A-739). Toto vybavení včetně plotru/scanneru bylo využito i pro podporu on-line výuky architektonické kresby, kterou garantuje prof. Pešková a na výuce se podílí Ing. arch. Kašpar a doktorandi Macke a Kuták. Doktorandka Šulcová využívala zázemí PSI v 7. patře budovy A pro výuku 129AT01 Atelier architektonické tvorby 1.

Zajímavostí je, že infrastrukturu PSI využili prof. Pešková a Ing. arch. Kašpar pro vyhodnocení přijímacího řízení do bakalářského studia, které proběhlo bez osobní účasti uchazečů o studium na základě elektronicky zaslaných prací.

 

Vzhledem k nárůstu zájmu o využití infrastruktury PSI byly připraveny prezentace k využití nejvíce využívaného vybavení v místnostech D-A7 a D-A8, které obsahují i shrnutí nových softwarových možností. U příležitosti on-line setkání PSI proběhla prezentace Jiřího Mezery. Záznam prezentace mají k dispozici doktorandi a školitelé na Sharepointu a v rámci týmu PSI na platformě MS Teams.

X