Odborné mapy a články 

Příspěvek ve sborníku mezinárodní recenzované vědecké konferenci

Pešková, Z.
VILLAGE CENTRE INTERNAL RESOURCES USED FOR NEW DEVELOPMENT
In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. pp. 171-174. ISBN 978-80-247-5018-7. WoS: 371647300042, Scopus: 2-s2.0-84925244115
Pešková, Z.
Urban Evaluation of Historical Centers of Villages and Towns without Heritage Listed
In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 – Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016, pp. 587-594. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition – printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8. Scopus 2-s2.0-84986921979
PEŠKOVÁ, Z. The Revitalization of The Historic Centre of The Town Slany [online]. Advanced Engineering Forum. 2014, 2014 (12), s. 3-11. ISSN 2234-991X. Dostupné z: http://www.scientific.net/AEF. DOI:10.4028/www.scientific.net/AEF.12.3
PEŠKOVÁ, Z. OBYTNÉ PROSTŘEDÍ PRO SENIORY NA VENKOVĚ. In: 8th Architecture in Perspective. Architektura v perspektivě. Ostrava, 13.10.2016 – 14.10.2016. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 2016, s. 100-103. ISBN 978-80-248-3940-0. Dostupné z: https://www.fast.vsb.cz/226/cs/konference-a-seminare/architektura-v-perspektive.
WoS: 000393241900027

 

Vědecká nebo tvůrčí monografie vydaná v ČR

Pešková, Z.; Knytl, L.; Šikola, P. Abstrakt´12. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. Abstrakt. vol. 2. ISBN 978-80-01-05123-8.
Pešková, Z. AStrakt’14. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. AbStrakt. ISBN 978-80-01-05625-7.
Pešková, Z. AbStrakt’16. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-06043-8.

 

Kapitola ve výzkumné nebo tvůrčí monografii vydané v ČR

Pešková, Z. Čitelnost historické urbanistické stopy v půdorysu obce Bratronice na Kladensku
In: Člověk, stavba a územní plánování 4. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 84-93. ISBN 978-80-01-04538-1.
Pešková, Z. Venkovské školy – příklady z Rakovnicka
In: Člověk, stavba a územní plánování 5. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. pp. 343-352. ISBN 978-80-01-04753-8.
Pešková, Z. Velkorysé návsi na Rakovnicku
In: Rakovnický historický sborník. 8 ed. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2011. pp. 29-76. ISSN 1213-5879. ISBN 978-80-86772-55-4.
Pešková, Z. K vyměřování vesnic Obora a Veltěže
In: Člověk, stavba a územní plánování 6. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. pp. 124-128. ISBN 978-80-01-05025-5.
Pešková, Z. Centrum obce Hybrálec
In: Člověk, stavba a územní plánování 7. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 135-142. ISBN 978-80-01-05225-9.
Pešková, Z. Analýza parcelace jako podklad při hodnocení zachovalosti urbanismu
In: Proměny architektury 2. poloviny 20. století. Praha: Gasset, 2012. pp. 283-291.
ISBN 978-80-87079-27-0.
Pešková, Z. Půdorysné formy návesních vesnic na Rakovnicku
In: Venkov a územní plánování. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. Pp. 40-45. ISBN 978-80-01-05908-1.

Článek v arch. a uměl. časopise uvedeném v národním seznamu recenz. časopisů

PEŠKOVÁ, Z. Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů v Čechách. Dějiny věd a techniky. 2012, 2011 (4), s. 237-260. ISSN 0300-4414. Dostupné z: http://dvt.hyperlink.cz
PEŠKOVÁ, Z. Village Centre Internal Resources Used for New Development. Journal of Civil Engineering and Architecture. 2014, 8 (10), s. 1243-1252. ISSN 1934-7359. Dostupné z: http://www.davidpublishing.com (Recenzovaný časopis, ale vydávaný v USA, tj. není v národním seznamu. Indexovaný v AcademicKeys, American Federal Computer Library center (OCLC), USA, Cambridge Science Abstracts (CSA), China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Chinese Database of CEPS, Taiwan, Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, China, CiteFactor, USA, Electronic Journals Library (EZB), getCITED, Google Scholar, INNO SPACE,  J-Gate, NewJour, Norwegian Social Science Data Services (NSD), Norway, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ProQuest, USA, RoMEO, Scientific Indexing Services, SHERPA/RoMEO, SJournal Index, SJournals, Summon Serials Solutions, USA, Ulrich’s Periodicals Directory, USA)
Pešková, Z. První realizovaná stavba revitalizace historického jádra města Slaný
Stavební obzor. 2013,(01/2013), 14-18. ISSN 1210-4027.
Pešková, Z.; Sýkora, J. Hodnocení historického jádra venkovských sídel pro potřeby výuky
Stavební obzor. 2011, 20(6/2011), 187-191. ISSN 1210-4027.

Mapy s odborným obsahem

Pešková, Z. Skupina mapových podkladů vyhodnocující kolonizační aktivity vybrané skupiny vesnic na Rakovnicku
Specialized Map with Expert Content. 2007.
Pešková, Z. Soubor map se znázorněnou dosud zachovanou gotickou parcelací
Specialized Map with Expert Content. 2007.
Pešková, Z. Změny v půdorysu obce Bratronice 1894 – 2002
Specialized Map with Expert Content. 2007.
Sýkora, J.; Pešková, Z. Hodnocení historického jádra vesnice
Specialized Map with Expert Content. 2008.
Sýkora, J.; Novotná, P.; Pešková, Z. Stávající stav města Radnice 08/2010
Specialized Map with Expert Content. 2010.
Pešková, Z. Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů – identifikace vyměřovacích soustav
Specialized Map with Expert Content. 2011.
Pešková, Z. Mapy historických zastavěných parcel obce Obora na Lounsku
Specialized Map with Expert Content. 2012.
Sýkora, J.; Novotná, P.; Pešková, Z.: Územní plán města Radnice 2010-2017

Popularizační článek v mezinárodním / českém časopise

PEŠKOVÁ, Z. Mateřská škola očima mladých architektů. TecniCall. 2011, 2011 (1), s. 6. Dostupné z: http://issuu.com/tecnicall/docs/tecnicall-1-
2011?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fgrey%2Flayo
Dvořák, V.; Pešková, Z.; Šikola, P. Atelier D: Kreativní dílna. Pražská technika, 2013, 1/2013, s. 18 – 19. ISSN 1213-5348. http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/pt2013
Pešková Z. Kreslení v Telči. Pražská technika. 2016, 5/2016, s. 26. ISSN 1213-5348. http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/pt2016
Pešková, Z. Sousedství zítřka / Studentský tým ve finále soutěže Le Défi. Tecnicall. 2016, 1/2016, s. 27. ISSN 1805-1030
Pešková, Z.: Vnitřní rezervy  české vesnice. ERA21 – 5 / 2013 – AŽ NA KOSTRU VENKOVA. 2013, s. 16 – 20. http://www.era21.cz/novinka_E.asp?NEW_ID=90
VONDRÁKOVÁ, Andrea: Jak zkoumat ve 21. století středověkou vesnici? Tecnicall 3/2010 – Žena a věda, s. 19. MK ČR E 17564.
http://www.tecnicall.cz/res/pdf/tecnicall/tecnicall_2010_3.pdf
(Rozhovor se Z. Peškovou)

Popularizační pořad v zahraničních / českých médiích

ČRo Dvojka – Rádio Junior. Romana Růžičková: Taška a tašky.  24. 4. 2016  Část věnovaná střešním taškám.
ČRo Dvojka – Dokumenty. Světlana Lavičková. Taková obyčejná věc: provaz. 14.6.201. http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/takova-obycejna-vec-provaz–1494734. Část věnovaná provazu ve stavebnictví a provazci jako měřící jednotce pro vyměřování sídel.
ČRo Dvojka – Dokument. Světlana Lavičková a Romana Růžičková: Vejce a vajíčko. 06.04.2015. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3352526. Část věnovaná pověstím o vejcích v maltě.
ČRo Dvojka. Dokument. Světlana Lavičková.  Proutí nejen na pomlázky. 21. 4. 2014. Část věnovaná využití proti v architektuře a stavitelství.

Uspořádání výstavy, konference, workshopu většího rozsahu

Kašpar, J.; Pešková, Z.: Výhledové uspořádání vesnice a krajiny (Desná u Litomyšle). [Pořádání workshopu]. 2013, Dostupné z: http://workshopdesna.webnode.cz/
Pustějovský, J., Liška , V., Pešková, Z., Vališová, S., Trevisan, J..: Workshop Nerudova. [Pořádánání workshopu]. 2014, Dostupné z: https://apluses.cz/workshop-nerudova/
Pešková, Z.; Liška, V.; Pošmourný, J.; Vaněk, A.; Brankov, N.; Pavlík, V.: Workshop Pocta Karlu IV.. [Pořádání workshopu]. 2017, Dostupné z: https://apluses.cz/workshop-pocta-karluiv/
Pešková, Z.; Liška, V.; Pošmourný, J.; Vaněk, A.; Brankov, N.; Pavlík, V.; Pošva, R.; Mezera, J.:Ateliér D – Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. Letní škola architektury a stavitelství. 2016, Dostupné z https://apluses.cz/letni-skola-architektury/letni-skola-architektury-2016/. Cit. http://www.earch.cz/cs/akce/atelier-d-letni-architektonicka-etuda-v-duchu-karla-iv
Pešková, Z.; Kašpar, J.; Košatka, B.: Centrum obce Hybrálec – Výstava studentských projektů programu Architektura a stavitelství. [Pořádání výstavy]. 2013
Pešková, Z.; Košatka, B.: Radnice v Radnicích – Nové multifunkční centrum města. [Pořádání výstavy]. 2013, Dostupné z: http://www.mestoradnice.cz/
Pešková, Z.; Košatka, B.; Trejbal, J.; Kašpar, J.: Jezdecká hala v Pardubicích. [Pořádání výstavy]. 2014, Dostupné z: http://www.pardubiceracecourse. cz/kratke-zpravy-ze-zavodiste/dostihovy-vikend-doplni-i-vystava-projektu-studentu-architektury
PEŠKOVÁ, Z., KAŠPAR, J., a KOŠATKA, B. Kulturní centrum v Mníšku pod Brdy – Předzámčí. Výstava. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. Obřadní síň Městského úřadu Mníšek pod Brdy, 29.03.2014 – 18.04.2014.
Pešková, Z.; Kašpar, J.; Košatka, B.; Novotná, P.; Pátková, I.: Víceúčelový objekt v Roztokách u Prahy. Výstava. Městská knihovna Roztoky. Městská knihovna Roztoky, 17.02.2015 – 10.06.2015.
Popelová, L.; Brankov, N.; Šikola, P.; Pešková, Z.; Kalivoda, L.; Synek, J.; Kašpar, J.; Gleich, V.: Výstava „Umění bydlet očima studentů katedry architektury FSv ČVUT v Praze“  Architectual Exhibition – Review. 2016-03-16 – 2017-03-18 Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Kongresové centrum Praha. V rámci Habitatu.
Pešková, Z.; Mezera, J.; Kašpar, J.
Katedra architektury 1991 – 2016
Exhibition Hosting. 2017.

Jiné aktivity

Recenze monografie Shawkat S. and Col. The Art of Structural Design. Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Brno, 2017. 210 s. ISBN 978-80-263-1161-4.

Popularizační přednášky

Pešková, Z. K vyměřování vesnic v okolí Kadaně
Unpublished Lecture. Omnium z.s.. 2016-06-08. Seminář ČESKÝ VENKOV – IDYLA NEBO NE? VENKOV – KRAJINA, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, ZAHRADY
Pešková, Z. Hodnocení historického jádra českých vesnic
Unpublished Lecture. Omnium z.s.. 2015-06-11.
Pešková, Z. Velkorysé návsi na Rakovnicku – identifikace vyměrovacích soustav
Unpublished Lecture. Sředočeský krajský úřad. 2007-06-12.
Pešková, Z. Velkorysé návsi na Rakovnicku – identifikace vyměřovacích soustav
Unpublished Lecture. Svazek měst a obcí Rakovnicka. 2007-06-19.
Propagace ČVUT, fakulty stavební
Spolupráce na organizaci Dne otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT v Praze, příprava tiskovin, fakultních prezentací
Komunikace se středními školami, exkurze pro středoškoláky, návštěvy středních škol (například https://www.mikulasske.cz/aktivity-skoly/exkurze-deskriptivni-geometrie-na-cvut/, http://www.svoboda.info/zpravy/region/evropske-penize-pomahaji-zatraktivnit-vyuku-i-na-kolinske-skole/)
Založení a spravování webové a facebookové stránky apluses.cz
Vystoupení na konferencích, kolokviích
Pešková, Z. Analýza půdorysů tří vybraných skupin vesnic založených stejnými lokátory
In: Člověk, stavba a územní plánování 8. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, pp. 82-96. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-05655-4. Dostupné z: http://www.csup.uzemi.eu/minule-rocniky/sborniky-ke-stazeni.html
Pešková, Z.; Sýkora, J. Obytné prostředí pro seniory na venkově
In: Sborník V. ročníku Senior living. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2011, pp. 74-78. ISBN 978-80-254-8808-9. Dostupné z: http://www.ledax.cz
Pešková, Z.; Košatka, B. Konverze nevyužívaných venkovských objektů pro potřeby seniorů
In: Sborník VI. ročníku konference Senior Living 2011. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2011, pp. 34-43. ISBN 978-80-905070-0-5. Dostupné z: http://www.ledax.cz
Pešková, Z. Selský dvůr v Hřebečníkách (Projekt integrovaného bydlení dětí a seniorů)
In: Sbormík II. ročníku konference Senior Living. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2008, pp. 38-43. ISBN 978-80-254-1243-5. Dostupné z: http://www.ledax.cz
Pešková, Z.; Škabrada, J.
Vyměřovací soustavy některých zaniklých středověkých vesnic
In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007. Plzeň: Nakladatelství Petr Mikota, 2008, pp. 271-275. ISSN 1803-0777. ISBN 978-80-86596-95-2. Dostupné z: http://www.evida.cz
Pešková, Z. Identifikace vrcholně středověkých urbanistických soustav na Rakovnicku
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 686-687. ISBN 978-80-01-03667-9.
Pešková, Z. Bydlení pro seniory na venkově
In: Sborník 1. konference Senior Living trendy v seniorském bydlení a změny životního stylu seniorů 2006. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2007, pp. 52-56. ISBN 978-80-239-9067-6. Dostupné z: http://www.ledax.cz
Příspěvek na VENKOV –ARCHITEKTURA –VÝUKA, I. KOLOKVIUM, FA ČVUT, 17. 4. 2015. http://docplayer.cz/25837924-Venkov-architektura-vyuka-i-kolokvium-fa-cvut.html
X