DŮM A POUTNÍ MÍSTO U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA,
PRAHA – STARÉ MĚSTO, FRANTIŠEK

Motto:

Ostrov duchovna uprostřed centra rušného velkoměsta.
Jen málo měst na světě vzbuzuje takové okouzlení jako Praha. Okouzlení Prahou pramení především z naléhavého pocitu tajemna. Člověk zde má pocit, že je možné pronikat stále hlouběji do vnitřku věci. Ulice, vchody, dvory, schodiště vás vedou do nekonečného „nitra“. Každé místo tady má kořeny ve vrstvách dějin.

(Christian Norberg – Schulz)

Idea

Praha se ovšem za posledních 20 let změnila. Její genius loci je oslabován tlakem na překotnou komercializaci centra města. Gigantické „paláce“ nákupních center a kanceláří vytlačují tajemný a duchovní rozměr místa.
Bylo by dobré se zamyslet nad tímto nezdravým fenoménem současné doby a pokusit se najít rovnováhu mezi tvůrčí ambicí podpořenou diktátem peněz a respektem a pokorou v architektonické tvorbě v historickém prostředí města.

Místo

Praha – Staré město, František. Volné plochy v historickém jádru města, které přímo navazují na areál Anežského kláštera a jsou vymezeny ulicemi Na Františku, Kozí, U Milosrdných a Klášterská. K tomuto místu se vztahují silné historické vazby a působení několika významných českých a italských světců: – Svatá Anežka Česká

 • Svatá Klára z Assisi
 • Svatý Haštal

František byl v minulosti domovem duchovních, řeholníků a pečovatelek na straně jedné a plavců, rybářů, městské chudiny, tuláků, žebráků a zlodějů na straně druhé.

 

Záměr

Navázání na genia loci řešené lokality a na odkaz světců, kteří zde působili.
Vytvoření urbanisticky a architektonicky zajímavého komplexu poutnického domu a místa setkávání celoměstského a mezinárodního významu. Důraz by měl být kladen především na citlivé zasazení tohoto komplexu do kontextu a panoramatu města.

 

Náplň

1. Dům pro poutníky:

 • jednoduché ubytování pro poutníky jednak v ubytovací části domu a jednak v uzavřeném částečně krytém venkovním prostoru areálu (dvůr, terasa)
 • provozní zázemí pro personál i poutníky
 • prostory pro setkávání a prezentaci
 • knihovna, výstavní prostory
 • přednáškové a hudební prostory
 • ekumenická modlitebna
 • technické zázemí na úrovni energeticky soběstačného domu
 • uzavřené a polouzavřené venkovní prostory pro setkávání, diskuze a odpočinek

2. Místo setkávání:

 • zastřešený částečně uzavřený veřejný prostor jako místo setkávání, meditací a odpočinku. Toto místo by mělo sloužit jak poutníkům tak i obyvatelům a návštěvníkům města
 • nezastřešený veřejný prostor charakteru městského parku s možností odpočinku, sportu a pořádání společenských a kulturních akcí menšího rozsahu

 

Prostředky

Uplatnění moderních architektonických prvků a progresivních konstrukcí a systémů v historickém prostředí. Kombinace dominantních horizontálních (zastřešení veřejného prostoru, zeď) a vertikálních (věž, zvonice) architektonických prvků a tím dosažení dynamického výrazu nové zástavby v historickém prostředí.

 

Cíl

Dobrá architektura nemusí být vždy ambiciózní. Respekt a pokora je někdy více než ambice.

http://www.ytong.cz/cs/content/20-rocnik-studentske-souteze-12-rocnik-mezinarodni-souteze.php

X