WORKSHOP NERUDOVA 27.6.2014

25. února 1948 vyvrcholila v Československu vládní krize a ozbrojeným pučem se k moci dostali komunisté. Masové demonstrace na Václavském a Staroměstkém náměstí se dožadovaly odchodu nekomunistických ministrů z vlády a vyzývaly prezidenta Edvarda Beneše, aby jejich demisi přijal. Ve stejné době mířila k Pražskému hradu jiná demonstrace. Tisíce studentů pražských vysokých škol chtěly vyjádřit podporu Benešovi a dalšímu demokratickému vývoji v poválečném Československu. V Nerudově ulici jim cestu zastoupily policejní oddíly s ostře nabitými zbraněmi.

Třiadvacetiletý student ČVUT Josef Řehounek byl na místě postřelen a během příštích týdnů byla pozatýkána a perzekvována většina účastníků této pokojné studentské demonstrace. Do roku 1949 muselo vysoké školy opustit deset tisíc studentů a akademiků, které odtud jako politicky nespolehlivé při prověrkách vyloučili sami jejich kolegové.

Protikomunistickou demonstraci studentů z února roku 1948 připomíná pamětní deska v horní části Nerudovy ulice. V den 55. výročí únorových událostí ji zde odhalil předseda Senátu ČR Petr Pithart. O instalaci desky na památku studentského pochodu se vedle horní komory parlamentu zasloužil především Pražský akademický klub 48.

V současné době lze okolí pamětní desky označit jako podhodnocené a prostorově nevyhovující zejména při pietních a vzpomínkových shromážděních. Rektor ČVUT Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. inicioval diskusi o úpravách prostoru. Jako nejvhodnější způsob k úvodním úvahám a ověření možného přístupu ke změnám zvolil formu studentského workshopu. Se žádostí o jeho uspořádání oslovil Katedru architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Jednodenní „WORKSHOP NERUDOVA“ se konal poslední den letního semestru akademického roku 2013/14, v pátek 27.6.2014. Akce se zúčastnilo 22 studentů Fakulty Stavební ČVUT v Praze od prváků po čerstvé absolventy. Studenti vytvořili celkem 7 týmů, v rámci kterých vypracovali 7 různých odpovědí na zadané téma.

Úkolem studentů bylo nalezení vhodného koncepčního přístupu k důstojné úpravě okolí pamětní desky v horní části Nerudovy ulice na Malé Straně. Předpokládalo se ověření spektra možností od minimálního zásahu po rasantní architektonický vstup do veřejného prostoru. Studenti nebyli zásadně omezováni v kreativitě, workshop byl nastaven jako ideový.

Sraz studentů s lektory byl v pátek ráno přímo na místě v Nerudově ulici, kde probíhala dopolední část workshopu. Studenti tak měli možnost poznat a zažít prostor v proměnách několika hodin, od tiché ranní ulice po rušné poledne, kdy místem proudí tisíce turistů na Pražský hrad. Studenti místo i jeho širší okolí analyzovali, dokumentovali a tvořili první koncepční úvahy a skici. S historickými souvislostmi ale i s průběhem vzpomínkových akcí studenty seznámil vedoucí katedry společenských věd FSv ČVUT v Praze Doc. Dr. Ing. Václav Liška. Po poledni se workshop přesunul na Fakultu Stavební.

Odpolední část začala krátkou prezentací a diskuzí nad výstupy teoretické přípravy před workshopem. Poté již studenti intenzivně pracovali na návrzích, které průběžně konzultovali s lektory Janem Pustějovským, Simonou Vališovou a Jitkou Trevisan. Výsledkem práce byly presentační postery a modely.

Workshop měl charakter ideové architektonické soutěže. Předložené návrhy byly v pozdním večeru jednotlivými týmy prezentovány a proběhla krátká diskuse. Porota složená nejen z architektů následně návrhy vyhodnotila.

Jako nejlepší byla vyhodnocena práce týmu posluchaček 5. ročníku ve složení: Sara Al-wahaishiová, Martina Kubešová a Petra Jirásková. Porota ocenila kvalitní prostorové řešení celého prostranství a silnou koncepci dvou nově vkládaných vrstev: „bod zlomu“ a „linie života“, souvisejících s událostmi, na něž upomíná pamětní deska. Ojedinělá byla představená koncepce vytvoření soustavy tematicky přetvořených veřejných prostorů na celé Malé Straně, řešený prostor v Nerudově ulici se zde stává první, „pionýrskou“ úpravou.

Druhou cenu získal návrh týmu č. 2: studentů 2. a 3. ročníku Pepy Zacha, Jakuba Mizery, Petra Šťovíčka a Dominiky Vykypělové. Návrh představuje kultivovanou úpravu veřejného prostoru, dává maximální prostor pěším a vhodným doplněním atypického mobiliáře dělá z průchozího bodu příjemné místo pro odpočinek před posledním úsekem stoupání k Pražskému hradu. Návrh předpokládá podstatnější doplnění vzrostlé zeleně. Předprostor pamětní desky je upraven lapidárně, nechává vyniknout jak samotnou desku, tak sousední sochu Toiletty v nice valu stoupání k Hradu.

Třetí cenu získal tým č. 1 složený ze studentů Martina Lygy, Petra Moschnera a Tomáše Ploce. Porota zde ocenila vysokou úroveň konceptu i samotného zpracování, které dosáhli tito studenti 1. ročníku. Návrh předpokládá zásadnější parterové úpravy, kolizní bod v ohybu ulice směrem k hradu změkčuje kruhovou odpočivnou platformou „Nekruhda“, která vytváří také důstojné předpolí pamětní desce. Platforma je vhodně doplněna vzrostlou zelení a vodním prvkem.

Porota se navíc rozhodla ocenit práci čerstvých absolventů Marka Tůmy, Ondřeje Zámečníka a Michala Kuříka, kteří představili koncept minimálních zásahů do veřejného prostoru a propojení pamětní desky s místem, kde skutečně k zásahu policie proti demonstrujícím studentům došlo.

Lektoři jsou s výsledky workshopu spokojeni. „V krátkém čase se studentům podařilo vyrobit 7 různorodých a kvalitních návrhů. Je dobře, že i v takovém presu byla většina času věnována koncepčnímu přemýšlení a formulaci hlavní myšlenky. Všechny návrhy stojí na silných základech a mají potenciál na další rozpracování. Překvapila nás relativně vysoká úroveň prezentace, byť postery vznikaly na poslední chvíli. Zajímavé je, že na kvalitu návrhů neměl zásadní vliv věk posluchačů, zdá se, že pro všechny účastníky byla tato problematika „stejně nová“. Takováto témata nemají vzhledem k relativně malému rozsahu velkou šanci být zpracovávána v rámci standardní výuky v semestru. Právě workshopy, jako je tento, dávají takovým úlohám prostor. Shodli jsme se, že by se jednodenní workshop v poslední den semestru mohl na naší katedře stát hezkou tradicí. Námětů na zadání se nabízí celá řada.“

Přestože původním záměrem bylo uspořádat jednorázový workshop a nejlepší návrh případně realizovat, studenti ve většině případů představili návrhy s velkým přesahem a potenciálním přínosem širší lokalitě. Předložené návrhy se tak stanou podkladem pro další diskusi nejen o úpravě v okolí pamětní desky, ale i případných větších architektonických úpravách prostoru horní Nerudovy ulice.

Protože všechny týmy potvrdily potřebu zabývat se nejen pamětní deskou samotnou a jejím bezprostředním okolím, ale i celou horní Nerudovou ulicí, předpokládá se rozpracování předložených koncepcí a myšlenek k návrhu úprav tohoto prostoru v širším týmu studentů pod metodickým vedením architektů. Zásahy by si jistě vyžádaly dořešení z hlediska dopravního a technického, diskusi s památkáři, zastupiteli a veřejností.

Již první ohlasy na výsledky workshopu jsou pozitivní. Připravuje se výstava výstupů na Praze 1, spojená s prezentací zastupitelům městské části. Podle rektora ČVUT prof. Konvalinky je vůle a tedy i reálná šance úpravy na základě myšlenek formulovaných při workshopu realizovat.

Porota:

  • Doc. Dr. Ing. Václav Liška, vedoucí katedry společenských věd FSv ČVUT
  • Doc.Ing.arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.,
  • Ing.arch. Simona Vališová
  • Ing. Jan Pustějovský

Soupis týmů, ocenění, ročníky:

jméno ročník Ocenění.
team 1: Martin Lyga 1. 3.místo
Petr Moschner 1.
Tomáš Ploc 1.
team 2: Pepa Zach 2. 2.místo
Jakub Mizera 3.
Petr Šťovíček 3.
Dominika Vykypělová 3.
team 3: Vašek Kastner 5.
Bára Jechová 5.
team 4: Honza Šembera 5.
Marek Raab 5.
Jaroslav Vorlíček 5.
Kryštof Peřestý 4.
Iva Matějovská 5.
team 5: Ondřej Falc 6.
Aleš Leinweber 6.
team 6: Sara Al-wahaishiová 5. 1.místo
Martina Kubešová 5.
Petra Jirásková 5.
team 7: Marek Tůma 6. Zvláštní
Ondřej Zámečník 6. cena
Michal Kuřík 6.
X