České Vysoké Učení Technické v Praze
Fakulta stavební
Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti v sekci Pozemní stavby a architektura

Fakultní kolo se koná v úterý 25. 4. 2017 v ateliéru D (ateliér 7) od 8.30 do 12.00 hodin.

Práce je možné odevzdávat od 20. do 24. 4. 2017 mezi 9. a 14. hodinou na sekretariátu katedry architektury v 2. NP ateliéru D nebo po předchozí dohodě Ing. arch. Janu kašparovi, Ph.D. (jan.kaspar@fsv.cvut.cz).

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského studia a studenti magisterského studia s výjimkou posledního ročníku. Do soutěže jsou přijímány práce studentů v rozsahu maximálně 20 stran textu včetně příloh (možná témata: vynikající seminární práce ze cvičení, zajímavý projekt, práce ze spolupráce na grantových a výzkumných úkolech katedry, obhájené nebo rozpracované bakalářské práce aj.).

Vlastní prezentace soutěžní práce proběhne ústně v den konání fakultního kola – prezentace formou digitální, model, poster, výkresová dokumentace – dle typu soutěžní práce.

Podrobné informace naleznete na webu fakulty, případně je podá garant soutěže – doc. Ing. Hana Gattermayerová (gatter@fsv.cvut.cz).

Odměny ve fakultním kole jsou součástí ceny architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky a sponzoruje je nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“:

  1. místo – 7 000 Kč / 2. místo – 5 000 Kč / 3. místo – 3 000 Kč

Dvě nejlepší práce postupují do mezinárodního kola soutěže konaného koncem května 2017 v Košicích.

Svoč 2017 pořádají katedry K124 a K129.

X