Zatímco setkání PSI dne 6. března 2020 proběhlo ještě kontaktním způsobem a rozvinula se velmi zajímavá diskuze, v rámci které byly řešeny například tyto body:

– katedra s cca 60 doktorandy má velký vědecký potenciál, vědecké i jiné odborné výstupy třeba vhodně uveřejňovat (PR našich aktivit)
– centrálně řešené žádosti o Studentské vědecké konference (SVK), 1 x SVK za katedru každý rok s vyšším rozpočtem, konference šířeji tematicky pojata, aby mohly být otištěny příspěvky většiny doktorandů
– povinná (na zvážení?) účast na prezentací výsledků Studentské grantové soutěže (SGS), prezentace pojata jako konference doktorského studia na k129 (+ k127 ?), výstupem sborník (pdf/výtisk), např. abstrakty grantů, závěrečné zprávy, prezentace apod.
– setkávání školitelů a doktorandů 2x do roka, např. 1 x SGS, 1 x prezentace výsledků roční práce doktorandů, např. v souvislosti s hodnocení doktorského studia (evaluace doktorandů)
– vyžadování minimální činnosti doktorandů – 1 x článek/vystoupení na konferenci / rok (vychází z podmínek akreditace)
– povinná veř. prezentace výsledků studentů DS 1 x rok, např. na výstavních panelech před FSv apod.
– pravidelné setkávání školitelů a systematická koordinace doktorského studia/studentů DS přes školitele
– hlavní roli v zapojení studenta DS hraje školitel, centrální stanovení podmínek vedoucím školícího pracoviště (ved. katedry)
– činnost studentů DS a její vliv na akreditaci DS

 

Covid-19 silně ovlivlil mnohé. Týden po setkání doktorandů se vše v našich životech obrátilo doslova „vzhůru nohama“ a museli jsme se naučit fungovat on-line. Velmi záhy vznikl na MS Teams tým Postgraduálního studentského inkubátoru, který má 74 členů … a výuka, konzultace a po sléze i Státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací se rozeběhly on-line.

Dne 21. dubna 2021 proběhla on-line schůzka s doktorandy a školiteli. Součástí setkání bylo i představení techniky zakoupené z prostředků projektu ERDF Smart vybavení Postgraduálního studentského inkubátoru a především nových chytrých aplikací.

Z prezentace byl pořízen záznam, který si lze stáhnout ze Sharepointu

X