ATM1 specializovaný ateliér magisterského studia A+S

Rozpis vedoucích pedagogů pro zpracování projektů ATM1 specializovaný projekt

a vypsání rámcových témat.

Je vypsáno celkem 7 ateliérů po 20 studentech

1 Kotas Patrik, Hájek Karel lanové konstrukce

Atelier je zaměřen na navrhování staveb, jejichž architekturu výrazným způsobem ovlivňují použitá konstrukční řešení. Jde především o veřejné stavby, zejména stavby polyfunkční a dopravních, a to od urbanistické dimen-ze, přes architektonickou koncepci, až po podrobný návrh staveb a jejich architektonických detailů. Jedná se vždy o úlohy pro konkrétní lokality v České republice nebo v zahraničí s důrazem na začlenění do daného urba-nistického nebo krajinného kontextu.

Lanové nosné soustavy hrají dominantní roli při tvorbě moderních velkorozponových konstrukcí, aplikovaných jak v pozemních, zejména dopravních stavbách, tak především v mostním stavitelství. Specifické konstrukční vlastnosti těchto systémů se promítají do charakteristických kompozičních principů architektury s jejich pomocí navrhované.

2 Šenberger Tomáš, Pustějovský Jan konverze industriální architektury

Továrna Masných, Lomnice nad Popelkou

Konverze a dostavba areálu bývalé textilní továrny pro potřeby drobného podnikání, kultury a ubytování

3 Kerel Jan, Lédl Petr dopravní stavby.

Předmětem ateliéru bude návrh přestupního terminálu v Praze s přidruženými funkcemi parkování, obchody, administrativa, apod. V první fázi se bude jednat o urbanisticko architektonický návrh řešení přestupního terminálu, vč. dopravního řešení a návrhu přednádražního prostoru. V druhé části pak dojde k řešení samotné-ho terminálu s důrazem na jednoduché přestupní vazby, přehlednost a dispoziční řešení přidružených funkcí. Výsledkem studie bude urbanistické řešení s dopravními návaznostmi a architektonický návrh samotné budovy terminálu.

4 Kopřiva Miloš, Vaněk Aleš, Vecko Jan membránové a foliové konstrukcece.

Konverze stadionu E. Rošického Strahov.

Návrh Národního víceúčelového fotbalového stadionu na Strahově. V místě dnešního stadionu E. Rošického bude vybudován stadion s kapacitou 40 000 diváků. Urbanisticky je nutné reflektovat unikátní osovou kompozi-ci se sousedícím torzem Sletového stadionu a uspořádáním kolejí ČVUT. Konstrukčně i architektonicky se využijí pro zastřešení tribun stadionu membránové výplně střech nesených ocelovou konstrukcí.

5 Hulec Mikuláš, Pošmourný Jiří rekonstrukce / obnova staveb

Zadání v atelieru jsou zaměřena na projekty obnovy památkových staveb, jejich konverze – využití a také návrhy novostaveb v historickém kontextu.

V minulých semestrech se řešily např. tyto projekty: obnova a dostavba Královské dvorany Šlechtovy restau-race v Praze, dostavba bloku lázeňské kolonády v Poděbradech, řešení Staroměstského náměstí v Praze, do-stavba Vítězného náměstí v Praze a další.

6 Smola Jan, Kalivoda Ladislav ateliér udržitelné, energeticky efektivní architektury

Ateliér je zaměřen na novostavby i rekonstrukce obytných budov a občanské výstavby ve všech aspektech ná-vrhu, se zvláštním přihlédnutím k udržitelnosti staveb jejich vlivu na životní prostředí, zohlednění sociálních a ekonomických faktorů, flexibility v průběhu životnosti a velmi nízké energetické náročnosti.

Součástí výuky jsou specializované přednášky.

Umožní studentům připravit se na konkurenční prostředí od roku 2018/2020 projektování ve standardu téměř nulových budov. (http://www.tzb-info.cz/právní-předpisy/směrnice-2010-31eu)

Udržitelnost a energetickou úspornost chápeme jako nedílnou součást kvalitní moderní architektury, nikoliv jako omezení, ale novou výzvu. Stejně tak jako například bezpečnost u aut, nad kterou dnes již nikdo významně nezamýšlí.

Ateliér má záštitu Centra pasivního domu, a umožňuje studentům využít potenciál konzultantů, lektorů centra. Nabízí výhodnější podmínky při návštěvě akcí pořádaných CPD a snadnější přístup k informacím.

7 Dvořák Václav, Šikola Petr rekonstrukce / obnova staveb

Tržnice Praha 5 – revitalizace historické budovy tržnice v Praze 5 a její dostavba pro multifunkční využití.

Klíčová slova: Analýzy současného stavu, historické konstrukce a materiály a jejich obnova, metodika projektování rekonstrukcí, současné konstrukce a materiály v historickém kontextu, staré a nové v architektonické kompozici.

Poznámka:

Rozpis vychází z našeho maximálního odhadu počtu studentů v magisterském stupni studia. Ten ovšem nemusí být naplněn. V případě, že počet studentů v některém atelié-ru klesne pod 6, bude tento ateliér zrušen a studenti přeřazeni do ateliérů neobsazených (budou-li). Tato změna by se řešila až v průběhu první hodiny výuky.

Hezký den,

Václav Dvořák 9.9.2014

 

 

X