Venkovský prostor

Rural space
 

Venkovský prostor představuje významný doklad vývoje lidské společnosti, který je patrný v krajině, sídlech, veřejných prostorech nebo architektuře. Je prostoupen lidskou činností, která měla konkrétní příčiny a důsledky, a vytvořila tak v různých ohledech fenomén, který můžeme analyzovat, rozvíjet nebo rekonstruovat. Problematika venkovské architektury a urbanismu je zajímavá zejména pro to, že vyžaduje znalost potřebného kontextu nejrůznějších oborů. Některé stopy lidského konání jsou patrné, jiné téměř nebo úplně zmizely a známe je pouze z historických pramenů. Předmětem studia jsou například vztah sídla a krajiny, historická urbanistická struktura a její ochrana, veřejné prostory a jejich revitalizace, venkovské stavby a jejich přestavby.

 

The rural space is an important evidence of the development of human society, which is evident in the landscape, settlements, public spaces or architecture. It is permeated by human activity that has specific causes and consequences, and has created a phenomenon that we can analyze, develop or reconstruct in different ways. The issue of rural architecture and urbanism is particularly interesting because it requires knowledge of the necessary contexts of various disciplines. Some traces of human action are noticeable, others almost or entirely disappear and we know them only from historical sources. The subject of study is, for example, the relationship of the seat and the landscape, the historical urban structure and its protection, public spaces and their revitalization, rural buildings and their reconstruction.

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. arch. Jan KAŠPAR, Ph.D.

Doktorandi a jejich témata pro tuto oblast výzkumu

PhD Students and Their Topics for This Field of Research

(Příjmení / Jméno / Školitel / Téma práce / F / Název oboru / Katedra / Datum začátku studia)
(Surname / Name / Supervisor / Thesis / Form of study / Branch name / Department / Start date)

Medová Lucie
Pešková Zuzana doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.
K /Architektura a stavitelství /11129 / 01.10.20

Nesměrák Milan
Pešková Zuzana doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.
Identifikace vyměřovacích soustav lokátora Hirzy a jejich současné využitíIdentification of the Survey Systems of the Locator Hirzo and their Present Use
K /Architektura a stavitelství /11129 / 01.9.12 / obhajova 15.2.18
OBHÁJENO

Šulcová Stanislava
Pešková Zuzana doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.
Porovnání české a německé vesnice v 2.pol. 20. století / Comparison of the Czech and German villages in the 2nd half of the 20th century
P /Architektura a stavitelství /11129 / 01.10.16

Žižková Veronika
Šourek Michal doc. Ing. arch.
Perspektivy znovuvyužití opuštěných venkovských lokalit a objektů / Prospects to Reuse Abandoned Rural Sites and Buildings
K /Architektura a stavitelství /11129 / 01.10.15

Pozvánka na konferenci Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Pozvánka na konferenci Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na interdisciplinární konferenci pořádanou Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, která se věnuje architektuře a urbanismu 19. a 20. století. Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20....

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020

Živé vysílání studentské vědecké konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020 začne 2. 10. 2020 v 10 hodin. Přenos je možné sledovat pomocí následujícího odkazu. www.youtube.com/watch?v=L8KxRUtHgQk Informace o programu naleznete v příloze a na webu...

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Nová publikace Veřejný prostor v širším kontextu - město, industriál, krajina. Kol. autorů: Lenka Popelová (hl. editor), Zuzana Pešková (editor), Tomáš Šenberger (editor), Mikuláš Hulec (editor), Jaroslav Daďa, Jan Kašpar, Jan Albert Šturma, Jiří Havlík, Jan Trejbal,...

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018

ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ / ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Katedra Architektury | ČVUT v Praze | ve spolupráci s Katedrou konstrukcí pozemních staveb, Katedrou technického zařízení budov a Katedrou urbanismu a územního plánování Vás zve na konferenci...

X