Průmyslové dědictví

Industrial Heritage

 

Průmyslové dědictví je nezpochybnitelným fenoménem a významnou součástí kulturního a stavebního dědictví společnosti.

Existence průmyslového dědictví je standardní situací, která nabízí řadu východisek – od krajních variant: záchrany ve formě technické památky/kulturní památky po kompletní nahrazení novými strukturami. V současnosti nejefektivnější a nejudržitelnější princip představuje aktivní práce s průmyslovým dědictvím: jeho adaptace pro nové využití – konverze.

Oblast výzkumu průmyslové dědictví se zabývá nejen inventarizací, kategorizací a popisem jednotlivých složek průmyslového dědictví, souvislostí a vlivů, ale zejména možnostmi aktivní práce s touto substancí v nových společenských, výtvarných i technických souvislostech. V neposlední řadě je věnována pozornost také kreativnímu potenciálu průmyslového dědictví, aktuálně resonujícím alternativním a přirozeně generovaným přístupům a také zařazení aktivního a kreativního přístupu k průmyslovému dědictví do důležitých strategických dokumentů, politik i všeobecné společenské diskuse.

 

Industrial Heritage is an indisputable phenomenon and part of the cultural and technical heritage.

Existence of industrial heritage – as a standard situation – offers several approaches. From the preservation as industrial monuments to complete replacement by new structures. Nowadays, the most effective and most sustainable principle is the adaptive re-use.

Research area deals with inventarization, categorization and description of the industrial heritage in context, but also with the possibilities of active work with this substance in actual social, artistic and technical contexts. Attention is also paid to the creative potential of the IH, to the alternative, naturally generated approaches and to the inclusion of an active and creative approach to industrial heritage in important strategic documents, policies and general social discussions.

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. Jan PUSTĚJOVSKÝ, Ph.D.

Doktorandi a jejich témata pro tuto oblast výzkumu

PhD Students and Their Topics for This Field of Research

(Příjmení / Jméno / Školitel / Téma práce / F / Název oboru / Katedra / Datum začátku studia)
(Surname / Name / Supervisor / Thesis / Form of study / Branch name / Department / Start date)

Bartoníček Jan
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Hodnocení konstrukcí vícepodlažních přádelen v údolí řeky Kamenice v Jizerských horách / Evaluation of the Multi-storey Cotton Mills Structures of the Kamenice River Valley in the Jizera Mountains     
K / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.09.13

Boříková Hana
Hlaváček Michal prof. Ing. arch.
Areál postindustriálního území na břehu řeky Radůzy / The Post-industrial Area on The River Raduza Bank
P / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.10.15

Cestrová Edita 
Hlaváček Michal prof. Ing. arch.
Železárny v Hrádku – Industriál na Klabavě / Ironworks in Hradek – Idustrial Age in Klabava
P / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.10.15

Černeková Marie
Šenberger Tomáš prof. Ing. arch.
Pražské stavby pro výrobu a distribuci elektřiny a možnosti jejich konverze / Prague Buildings for the Production and Distribution of Electricity and the Possibilities of Their Conversion  
K / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.09.13

Fetisov Oleg
Šenberger Tomáš prof. Ing. arch.
Metody konverze architektury průmyslového dědictví pro nové společenské funkce / Methods of Industrial Heritage Architecture Conversion for New Social Functions  
K / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.09.12

Lapšanský Martin  
Popelová Lenka doc. Ing. arch. Ph.D.
Konverze pro kulturní využití / Conversions for Cultural Use
P / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.10.16

Šimoník Zdeněk
Urlich Petr prof. Ing. arch. CSc.
Železniční dědictví – mapování opuštěných drážních ploch / Railway Heritage – Mapping of abandoned railway areas   
K / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.02.11

Štibor Martin
Šenberger Tomáš prof. Ing. arch.
Konverze extrémně zatížených území / Conversion of Extremely Heavy Industry Areas
P / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.10.17

Zahrádka Radek
Šenberger Tomáš prof. Ing. arch.
Průmyslové dědictví – hlavní typy stavebních konstrukcí a jejich vývoj / Industrial Heritage – the Main Types of Construction Structures and Their Development    
K / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.09.12

Zelená Lenka
Tichý Ladislav doc. Ing. arch. CSc.
Nádražní budovy a jejich nové využití – Severozápadní dráha / Railway buildings and their new use – Northwest Railway  
P / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.09.14

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020

Živé vysílání studentské vědecké konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020 začne 2. 10. 2020 v 10 hodin. Přenos je možné sledovat pomocí následujícího odkazu. www.youtube.com/watch?v=L8KxRUtHgQk Informace o programu naleznete v příloze a na webu...

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Nová publikace Veřejný prostor v širším kontextu - město, industriál, krajina. Kol. autorů: Lenka Popelová (hl. editor), Zuzana Pešková (editor), Tomáš Šenberger (editor), Mikuláš Hulec (editor), Jaroslav Daďa, Jan Kašpar, Jan Albert Šturma, Jiří Havlík, Jan Trejbal,...

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018

ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ / ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Katedra Architektury | ČVUT v Praze | ve spolupráci s Katedrou konstrukcí pozemních staveb, Katedrou technického zařízení budov a Katedrou urbanismu a územního plánování Vás zve na konferenci...

Železnice – specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví. Ohlédnutí za konferencí

Železnice – specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví. Ohlédnutí za konferencí

Dne 20. října 2017 se uskutečnila v inspirativním prostředí pražského multikulturního Studia ALTA celodenní konference s názvem „Železnice - specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví“. Třetí ročník konference doktorského studijního...

Karel Hájek

Karel Hájek

Přednášky na konferencích Nové využití historických drážních staveb jako součásti moderních systémů veřejné dopravy, Verejná osobná doprava 2015, Bratislava, 22.10.-23.10.2013, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník...

X