Ochrana a obnova památek

Protection and Refurbishment of Monuments

 

Každý zásah do obnovované památky pozměňuje, modifikuje charakter celku jako architektonického díla. Volba přístupu ke každé historické stavbě by měla vycházet z komplexního posouzení dochovaného organismu. Forma využití památky je důležitým faktorem, který na jedné straně může památku zhodnotit a umožnit její důstojnou prezentaci, a na straně druhé může nové využití vést k její devastaci.

 

Every intervention changes to the restored monument, modifies the character of the whole as an architectural work. The choice of access to each historic building should be based on a comprehensive assessment of the surviving organism. The form of the use of the monument is an important factor, which can, on the one hand, evaluate the monument and allow its dignified presentation and, on the other hand, the new use can lead to its devastation.

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. arch. Nikolay BRANKOV

Doktorandi a jejich témata pro tuto oblast výzkumu

PhD Students and Their Topics for This Field of Research

(Příjmení / Jméno / Školitel / Téma práce / F / Název oboru / Katedra / Datum začátku studia)
(Surname / Name / Supervisor / Thesis / Form of study / Branch name / Department / Start date)

Babincová Barbora
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Areál zámku Liteň ako príklad nevyužitej pamiatky / Liteň Castle Complex as an Example of Unused Monuments
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Brankov Nikolay 
Urlich Petr prof. Ing. arch. CSc.
Působení českých inženýrů a architektů v Bulharsku (1870 – 1918) / Work of the Czech engineers and architects in Bulgaria (1870 -1918)
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.13

Čivrná Tereza
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Pražská kina 20. století / 20 th century cinemas in Prague  
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Dvořák Vojtěch
Pešková Zuzana doc. Ing. arch. Ph.D.
Metodika zpracování podkladů a výroba architektonických fyzických a virtuálních modelů na případové studii modelů (fyzických a virtuálních) Prahy doby Karla IV. / Methodology of data processing and production of architectural physical and virtual models on case study models (physical and virtual) of Prague of Charles IV.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.03.17

Dvořáková Iva
Urlich Petr prof. Ing. arch. CSc.
Mapování výstav architektury v průběhu 20. stol. v Čechách / Mapping of architecture exhibitions during 20th Century in Bohemia
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.15

Hoffmann Josef 
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Potenciál tradičních materiálů v českých zemích / The potential of traditional materials in the Czech countries 
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Lenz Petra
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Stavebně-historický odkaz rodiny Kleinů od 2. pol. 19. stol. na území panství Vízmber / The Building-historical Heritage of the Klein Family Since the Second Half of the 19th Century in the Territory of the Vízmberk Estate 
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.10

Moos Jiří
Urlich Petr prof. Ing. arch. CSc.
Architektura 60. a 70. léta – obchodní stavby / Architecture of the 60s and 70s – Business Buildings
P / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.10.16

Větrovská Barbora
Pešková Zuzana doc. Ing. arch. Ph.D.
Deskripce hodnot zanikajících kostelů na Plzeňsku / Describing the values of the deserting churches in the Pilsen region
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Rekonstrukce podoby pražských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, z doby před husitskými válkami v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely

Rekonstrukce podoby pražských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, z doby před husitskými válkami v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely

Pražský hrad a Vyšehrad, tyto dva nejvýznamnější pražské hrady jsou tématem práce zabývající se hmotovou rekonstrukcí jejich podoby z doby před husitskými válkami v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely. Zaměřením článek navazuje na předchozí text,...

číst více
Výstava Hmotnost

Výstava Hmotnost

Výstava fotografií uměleckých děl a intervencí v dejvickém kampusu. Galerie FSv Vernisáž 11. 4. 2019 od 17.00, výstava potrvá do 15. 5. 2019 Projekt Hmotnost vznikl prvotně za účelem zmapování dejvického kampusu a uměleckých děl v něm. Nyní máme k dispozici ucelený...

číst více
Rekonstrukce podoby Karlova náměstí a okolí z doby před husitskými válkami v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely

Rekonstrukce podoby Karlova náměstí a okolí z doby před husitskými válkami v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely

Od prosince roku 2017 je v Domě U Zlatého prstenu na Starém městě otevřena druhá etapa stálé expozice pod hlavičkou Muzea Hlavního města Prahy – Praha Karla IV. – středověké město. Tato expozice je právě výjimečná v tom, že nahlíží na vývoj Prahy jako celku a má v...

číst více
Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Nová publikace Veřejný prostor v širším kontextu - město, industriál, krajina. Kol. autorů: Lenka Popelová (hl. editor), Zuzana Pešková (editor), Tomáš Šenberger (editor), Mikuláš Hulec (editor), Jaroslav Daďa, Jan Kašpar, Jan Albert Šturma, Jiří Havlík, Jan Trejbal,...

číst více
X