Ochrana a obnova památek

Protection and Refurbishment of Monuments
 

Každý zásah do obnovované památky pozměňuje, modifikuje charakter celku jako architektonického díla. Volba přístupu ke každé historické stavbě by měla vycházet z komplexního posouzení dochovaného organismu. Forma využití památky je důležitým faktorem, který na jedné straně může památku zhodnotit a umožnit její důstojnou prezentaci, a na straně druhé může nové využití vést k její devastaci.

 

Every intervention changes to the restored monument, modifies the character of the whole as an architectural work. The choice of access to each historic building should be based on a comprehensive assessment of the surviving organism. The form of the use of the monument is an important factor, which can, on the one hand, evaluate the monument and allow its dignified presentation and, on the other hand, the new use can lead to its devastation.

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. arch. Nikolay BRANKOV, Ph.D.

Doktorandi a jejich témata pro tuto oblast výzkumu

PhD Students and Their Topics for This Field of Research

(Příjmení / Jméno / Školitel / Téma práce / F / Název oboru / Katedra / Datum začátku studia)
(Surname / Name / Supervisor / Thesis / Form of study / Branch name / Department / Start date)

Brankov Nikolay 
Urlich Petr prof. Ing. arch. CSc.
Působení českých inženýrů a architektů v Bulharsku (1870 – 1918) / Work of the Czech engineers and architects in Bulgaria (1870 -1918)
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.13
OBHÁJENO

Čivrná Tereza
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Pražská kina 20. století / 20 th century cinemas in Prague  
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Dvořák Vojtěch
Pešková Zuzana doc. Ing. arch. Ph.D.
Metodika zpracování podkladů a výroba architektonických fyzických a virtuálních modelů na případové studii modelů (fyzických a virtuálních) Prahy doby Karla IV. / Methodology of data processing and production of architectural physical and virtual models on case study models (physical and virtual) of Prague of Charles IV.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.03.17

Dvořáková Iva
Urlich Petr prof. Ing. arch. CSc.
Mapování výstav architektury v průběhu 20. stol. v Čechách / Mapping of architecture exhibitions during 20th Century in Bohemia
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.15

Hoffmann Josef 
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Potenciál tradičních materiálů v českých zemích / The potential of traditional materials in the Czech countries 
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Jelinek Barbora
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Areál zámku Liteň ako príklad nevyužitej pamiatky / Liteň Castle Complex as an Example of Unused Monuments
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Kherbhek Rahaf
Kroftová Klára doc. Ing. Ph.D.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.3.19

Lenz Petra
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
Stavebně-historický odkaz rodiny Kleinů od 2. pol. 19. stol. na území panství Vízmber / The Building-historical Heritage of the Klein Family Since the Second Half of the 19th Century in the Territory of the Vízmberk Estate 
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.10
OBHÁJENO

Mlsnová Kateřina
Kroftová Klára doc. Ing. Ph.D.
P / Stavební obnova památek / 11129 / 01.10.2020

Moos Jiří
Urlich Petr prof. Ing. arch. CSc.
Architektura 60. a 70. léta – obchodní stavby / Architecture of the 60s and 70s – Business Buildings
P / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví / 11129 / 01.10.16

Náhunková Pavla
Kroftová Klára doc. Ing. Ph.D.
P / Stavební obnova památek / 11129 / 01.10.2020

Skála David
Svatoš Jindřich doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.2018

Srnková Michala
Hulec Mikuláš prof. Akad. arch.
K / Stavební obnova památek / 11129 / 01.10.2020

Větrovská Barbora
Pešková Zuzana doc. Ing. arch. Ph.D.
Deskripce hodnot zanikajících kostelů na Plzeňsku / Describing the values of the deserting churches in the Pilsen region
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Pozvánka na konferenci Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Pozvánka na konferenci Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na interdisciplinární konferenci pořádanou Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, která se věnuje architektuře a urbanismu 19. a 20. století. Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20....

číst více
Vojtěch Dvořák: Rekonstrukce podoby pražského chrámu Panny Marie Sněžné a okolí ve zpracování pro digitální a fyzické modely

Vojtěch Dvořák: Rekonstrukce podoby pražského chrámu Panny Marie Sněžné a okolí ve zpracování pro digitální a fyzické modely

Chrám Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském a jeho ideální vzhled, pokud by byl dostavěn, je tématem práce zabývající se hmotovou rekonstrukcí jeho podoby a okolní zástavby z 1. pol. 15. století v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely. Zaměřením...

číst více
X