Architektura a konstrukce

Architecture and Construction

 

Oblast výzkumu „architektura a konstrukce“ přispívá k prohlubování vědního oboru teorie architektury a konstrukce pozemních staveb. Moderní konstrukce v konfrontaci se současnou teorií a praxí architektury jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Konstrukce stavby jako součást architektonické tvorby, jejich typologická podstata a estetické hodnoty. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčních stavebních souborů a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie, ekologie a ekonomie jako neopominutelné součásti kvalitního návrhu a fungování stavebního celku. Aktuální informace z architektonické tvorby, které dominuje umělecky a funkčně exponovaný prostor, jehož charakter má vliv na konstrukci a výraz stavebního díla, vyjadřujícího vztah mezi obsahem a formou. Objekty, jejichž konstrukce a vnitřní architektura je výrazně svébytná. Vědecká práce doktoranda v oboru architektura se zaměřením na oblast stavebních konstrukcí s důrazem na aktuální stavební trendy. Novinky v oboru nosných konstrukcí staveb pro uplatnění v novostavbách i rekonstrukcích.

 

The area of ​​research „architecture and construction“ contributes to the deepening of the field of science of architecture theory and construction of buildings. Modern design in confrontation with contemporary theory and practice of architecture as a reflection of the current needs of society. Construction of the building as part of architectural work, their typological nature and aesthetic values. Functional, layout and operational requirements for buildings and sets in relation to contemporary urban and architectural aspects. The possibility of increasing the quality of buildings by extending the typological diversity of multifunctional building ensembles and their integration into modern spatial structures. Applying ergonomics, ecology and economics as an indispensable part of the quality design and functioning of the building. Current information from architectural work which dominates artistically and functionally exposed space, whose character has an influence on the construction and expression of the construction work, expressing the relationship between content and form. Objects whose design and interior architecture are distinctly distinctive. The scientific work of doctoral students in the field of architecture focusing on the field of building structures with an emphasis on current building trends. News in the field of supporting structures of buildings for use in new buildings and renovations.

Kontaktní osoba / Contact person
doc. Ing. arch. Karel HÁJEK, Ph.D.

Doktorandi a jejich témata pro tuto oblast výzkumu

PhD Students and Their Topics for This Field of Research

(Příjmení / Jméno / Školitel / Téma práce / F / Název oboru / Katedra / Datum začátku studia)
(Surname / Name / Supervisor / Thesis / Form of study / Branch name / Department / Start date)

Bohatý Adam
Dvořák Václav doc. Ing. arch. CSc.
Obvodový plášť energeticky efektivních budov /  Envelope of Energy-efficient Buildings
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.14

Černá Anna Marie
Sedláková Radomíra doc. Ing. arch. CSc.
Panelové domy, analýza a srovnání se současnou bytovou výstavbouPanel Houses, Analysis and Comparison with Contemporary Housing Structures
K /Architektura a stavitelství /11129 / 01.10.17

Eckschlager Tomáš
Tichý Ladislav doc. Ing. arch. CSc.
Kompozice bytových domů / Architectural Composition of Apartment Buildings
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.15

Holubová Barbora
Tichý Ladislav doc. Ing. arch. CSc.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.2020

Jurčík Pavel
Kopřiva Miloš prof. Ing. arch.
Zastřešení sportovních staveb s využitím lehkých membránových konstrukcí / Roofing of Sports Buildings by Light Membrane Structures
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.14

Klapalová Hana
Dvořák Václav doc. Ing. arch. CSc.
Bydlení na vodě / Housing on the Water
K /Architektura a stavitelství /11129 / 01.09.13
OBHÁJENO (historicky první obhajoba on-line)

Macke Radek
Pešková Zuzana prof. Ing. arch. Ph.D.
Barva v architektuře / Colour in Architecture
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.03.20

Marytová Zuzana
Svatoš Jindřich doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.03.2021

Mičeková Alena
Jiran Zdeněk prof. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.03.2019

Pechar Ondřej
Jiran Zdeněk prof. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.2020

Souček Martin
Hájek Karel doc. Ing. arch. Ph.D.
Požadavky na drobné moderní vybavení veřejného prostoru / Requirements for Equipment of Modern Public Environment
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Stark Martin
Kotas Patrik doc. Ing. arch.
Stínící prvky z hlediska designu a funkčnosti a jejich možné kombinace se systémy OZE / Sunshading elements in terms of design and function and possible integration of renewable energy systems
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.16

Škodová Klára
Kroftová Klára doc. Ing. Ph.D.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.2019

Šnorbert Martin
Daďa Jaroslav doc. Ing. arch. Ph.D.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.2019

Vaněk  Aleš
Kopřiva Miloš prof. Ing. arch.
Architektura a membránové stavby – architektonické formy pomocných konstrukcí membránových staveb /Architecture and Membrane Structures – Architectural Forms of Auxiliary Structures of Membrane Structures
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.11
OBHÁJENO

Vášková Andrea
Kopřiva Miloš prof. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.2018

Vecko Jan
Kopřiva Miloš prof. Ing. arch.
Návrhové rozměrové limity volných membránových polí / Dimensional Limits of Free Membrane Arrays
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.02.12
OBHÁJENO

Vočková Hana
Kopřiva Miloš prof. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.2019

 

 

 

Pozvánka na konferenci Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Pozvánka na konferenci Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na interdisciplinární konferenci pořádanou Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, která se věnuje architektuře a urbanismu 19. a 20. století. Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20....

NFF Shelters Workshop 2022

NFF Shelters Workshop 2022

My name is Javier and I’m writing to you from the Norman Foster Foundation (NFF)'s Education + Research programme on the occasion of our upcoming workshop, the 2022 NFF Shelters Workshop, which we hope will be of your interest. The workshop will take place from 6-10...

Mezinárodní konference ALK_20

Mezinárodní konference ALK_20

Mezinárodní konference ALK_20 je určena především pro prezentaci odborníků v oblasti moderních konstrukčních principů. Lehké konstrukce se v dnešní době těší stále větší oblibě, jelikož jsou trvanlivé, odolné, funkční a nabízejí rozsáhlé množství kreativních řešení....

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020

Živé vysílání studentské vědecké konference Architektura a udržitelný rozvoj 2020 začne 2. 10. 2020 v 10 hodin. Přenos je možné sledovat pomocí následujícího odkazu. www.youtube.com/watch?v=L8KxRUtHgQk Informace o programu naleznete v příloze a na webu...

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Nová publikace Veřejný prostor v širším kontextu - město, industriál, krajina. Kol. autorů: Lenka Popelová (hl. editor), Zuzana Pešková (editor), Tomáš Šenberger (editor), Mikuláš Hulec (editor), Jaroslav Daďa, Jan Kašpar, Jan Albert Šturma, Jiří Havlík, Jan Trejbal,...

X