Letní škola architektury a stavitelství 2017 Ateliér D: Pod parou

28. 8. – 1. 9. 2017

Ateliér D: Pod parou

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omnium z. s., Památkovou komorou ČR a Národním technickým muzeem pořádala ve dnech 28. 8. až 1. 9. 2017 druhou letní školu architektury a stavitelství.

Připomenuty byly dvě události z roku 1817: první Božkovo veřejné předvedení parníku na Vltavě v Praze a “objev” Rukopisu královédvorského.
Tyto události inspirovaly dvě nosná témata letní školy: Století páry (nejen architektura a urbanismus, ale i mosty, průmyslové stavby, železnice, doprava, …) a Symboly a plagiátorství v architektuře.
Výchozí témata představovala pobídku pro přednášející, aby je rozvinuli až do dnešních problémů i budoucích výhledů.
Letní škola se otevřela úplně všem: studentům, pedagogům, úředníkům, odborníkům i laikům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program byl koncipován do pěti pracovních dní v kombinaci třídenního semináře a tvůrčího workshopu. V pondělí a v úterý byly připraveny populárně naučné přednášky, které se dotkly zajímavých témat spojených s hlavními motivy letní školy, středa patřila hlavně procházce Prahou, ve čtvrtek a v pátek proběhl tvůrčí workshop. Účastníci letní školy si mohli zvolit, zda budou absolvovat celou akci nebo jen část semináře.

Seminář

28. 8. – 30. 8. 2017

 

FotogalerieAnotace přednášek

V pátek 25. 8. byla v Ateliéru D vytvořena speciální třída pro letní školu. V pondělí ráno otevřela druhý ročník akce doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) a vysvětlila, proč není letošní letní škola v duchu Marie Terezie, navázal doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze) s přednáškou nejen o Václavu Hankovi a prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze) s tématem plagiát v architektuře a velmi zaujal posluchače svým projektem rekonstrukce divadla ve Valticích. Dopolední blok uzavřela doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (FSv ČVUT v Praze) přednáškou Město nad nádražím aneb jeden trvalý námět v pracích Karla Pragera, čímž vytvořila úvod odpolednímu bloku přednášek s tématikou železnice. Doc. Ing. arch. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze) se věnoval dopravě a dopravním stavbám, PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze) připomenul ztracené pražské mosty, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. (FSv ČVUT v Praze) se ve své přednášce Železniční mosty 19. století na území Českých zemí věnoval problematice konstrukcí a statiky, doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) předvedl účastníkům letní školy modely starších železničních mostů i s vlaky z 3D tiskárny, které byly použité na zkoušky ve větrném tunelu. Den byl zakončen v diskuzi, doc. Liška otevřel téma legionářů a aktivit spolku Svatobor.

V úterý ráno doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze) pokračoval v tématu železnice se svou přednáškou Urbanismus Prahy 19. století a ovlivnění rozvoje města příchodem železnice, činnost českých odborníků v Bulkarsku 19. století připomenul Ing. arch. Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze). Odpoledne otevřel Akad. arch. Aleš Brotánek svou přednáškou Pod parou k architektuře 21. století problematiku energeticko efektivního stavění. Více zpět do 19. století se tematicky vrátil doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze) v přednášce Jak jsme na tom s párou? Architektura v oparu. Ing. arch. Josef Smola a jeho přednáška Pára v konstrukcích opět otevřela problematiku energeticky efektivního stavění. Podvečerní program připravil účastníkům letní školy Mgr. Zdeněk Marek z Policejní akademie ČR v Praze a přiblížil všem práci kriminalistů v oblasti odhalování padělků. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i práci kriminalisty a destruktivní metodou s následným vyhodnocením v chromatografu odhalit, který inkoust z pěti zapůjčených propisek byl použit na cvičném vzorku.

Středu zahájil Ph.Dr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze) přednáškou na téma Charakter architektury 19. století (zaměřené na téma symboliky a plagiátorství v architektuře). Poté následovala trochu netradiční procházka Prahou po stavbách 19. století, kterou vedli PhDr. Rudolf Pošva, CSc. a Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

Workshop

31. 8. – 1. 9. 2017

 

PodmínkyZadání

Návrh týmu č. 1

Návrh týmu č. 2

Návrh týmu č. 3

Ve čtvrtek ráno byl zahájen Ideový workshop v Cimrmanovském duchu “Zde Božek spustil parník na Vltavu”. Tři soutěžní týmy si dopoledne prohlédly lokalitu Císařského mlýna a během odpoledne a večera intenzivně v Ateliéru D pracovaly na svých návrzích. Členové poroty provedli dvě kontroly rozpracovanosti návrhů. V pátek dopoledne týmy dokončily své prezentace a přesunuli se do Národního technického muzea, kde proběhla prezentace návrhů jednotlivých týmů.

Tým č. 1 (ve složení Záviš Unzeitig, Jakub Trčka, Štěpán Mišurec, Kateřina Důbravová, Stanislava Šulcová s lektorem Jiřím Pošmourným) zpracoval návrh naučné cesty po nalezených artefaktech z 19. století „Božkovy stopy v mlze“ včetně výročního performance, který vtipně a nápaditě prezentoval. Posluchači velmi ocenili brožuru k projektu, kterou tým při prezentaci v NTM rozdal posluchačům.

Návrh týmu č. 2 byl pojmenován Cimerloop a jeho autoři Ekaterina Dohnal, Radmila Kaděrová, Michal Karpel, Jan Jírů a Martin Horešovský pod vedením Ivy Dvořákové tak vzdali poctu velkým a vizionářským projektům 19. století. 200 metrů vysoký objekt Božkovy hory nabízí stanici hyperloopu, zdroj energie – geotermální vrt s parním generátorem, čistírnu odpadních vod, zázemí pro techniku a zaměstnance, technické muzeum a industriální galerii, obchodní centrum, hotel, sjezdovou dráhu na střeše objektu. Součástí projektu je i řešení ostrova, kde je situován park, pláž, přístav a napojení na MHD.

Romana Hubková, Liya Gaynutdinova, Blanka Kohoutová a Josef Zach pod vedením Jiřího Moose vytvořili tým č. 3 a navrhli zcela Cimrmanovsky pojatou rozhlednu, která přivede návštěvníka pod hladinu Vltavy, aby tak připomenula okamžik Božkova předvádění parní lodě ve Stromovce, kdy se strhla průtrž mračen a v nastalém zmatku byla odcizena kasička s vybraným vstupným na pokrytí jeho nákladů na konstrukci parostroje, poté Božek zanevřel na páru… Návrh uvažuje i s výročním připomenutím akce formou představení, které by diváci sledovali z vorů na vodě.

Po každé týmové prezentaci byla otevřena možnost diskuze, do které se mohli zapojit všichni posluchači v sále.

Jednání poroty bylo neveřejné. Soutěžní týmy si mohli během přestávky prohlédnout exponáty Národního technického muzea.

Porota ve složení doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze), Ing. Jakub Děd (Omnium z.s.), Mgr. Barbora Větrovská (Omnium z.s.), a BcA Michaela Caranová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy) hodnotila následujícím způsobem: každý člen poroty sestavil tajně své individuální pořadí návrhů od nejlepšího. Týmu na prvním místě byl přidělen bod, týmu na druhém místě dva body, týmu na třetím místě tři body. Body od jednotlivých porotců byly sečteny a tým s nejnižším celkovým součtem se umístil na prvním místě, tým s nejvyšším součtem pak na pozici třetí. Ing. Jakub Děd hodnotil průběžnou práci týmů, na prezentacích nebyl přítomen, BcA. Caranová se s návrhy seznámila až ve finální podobě prezentací a neměla tudíž možnost do svého hodnocení promítnout průběžnou práci. Doc. Pešková a Mgr. Větrovská hodnotily celkový průběh práce týmů včetně závěrečných prezentací.

Hodnocení poroty bylo vzácně jednoznačné a na prvním místě se umístil tým č. 3, na druhém místě tým č. 1 a na třetím místě tým č. 2. Výsledky byly týmům vyhlášeny ještě téhož odpoledne a byly předány i ceny.

Organizátorům byly zástupkyní Památkové komory ČR také předány diplomy za úspěšné umístění se v soutěži Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“, kterou vyhlašuje Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty. Fakulta stavební ČVUT v Praze zvítězila v rámci 8. ročníku této soutěže v oblasti Zahraniční partnerství, kategorii kolektiv s akcí Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. Ing. Jakub Děd zvítězil jako jednotlivec v oblasti Péče o památku.

Bez koho by letní škola nebyla

ročník 2017

 

Fakulta stavební ČVUT v PrazeOmnium z.s.
Odborný výbor

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze)
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)
doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)
Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)
Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)

Organizační zajištění

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)
doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)
Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)
Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)
Mgr. Jana Dobisíková (Národní technické muzeum)
Ing. Klára Kroftová, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Jiří Pošmourný (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Iva Dvořáková (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Stanislava Šulcová (FSv ČVUT v Praze)
Ing. arch. Jiří Moos (FSv ČVUT v Praze)
Josef Zach (FSv ČVUT v Praze)
Martin Horešovský (FSv ČVUT v Praze)

Přednášející

doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze)

PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze)

Akad. arch. Aleš Brotánek (ABateliér)

doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Josef Smola (FSv ČVUT v Praze)

Mgr. Zdeněk Marek (Policejní akademie ČR v Praze)

Workshopové týmy

Tým č. 1 (2. místo)

Mgr. Kateřina Důbravová
Štěpán Mišurec
BcA. Záviš Unzeitig
Jakub Trčka
Ing. arch. Stanislava Šulcová

Lektor: Ing. arch. Jiří Pošmourný

Tým č. 2 (3. místo)

Arch. Ekaterina Dohnal
Mgr. Radmila Kaděrová
Michal Karpel
Jan Jírů
Martin Horešovský

Lektor: Ing. arch. Iva Dvořáková

Tým č. 3 (1. místo)

Ing. Romana Hubková
Liya Gaynutdinova
Blanka Kohoutová
Josef Zach

Lektor: Ing. arch. Jiří Moos

Porota workshopu

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)
Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)
Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)
BcA. Michaela Caranová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)

Účastníci

Ing. Hana Bouchnerová
Arch. Ekaterina Dohnal
Mgr. Kateřina Důbravová
Ing. arch. Juraj Dulenčín
Liya Gaynutdinova
Ing. Claudia Hatschbachová
Ing. Romana Hubková
Jan Jírů
Mgr. Radmila Kaděrová
Michal Karpel
Blanka Kohoutová
Jiří Kubánek
Štěpán Mišurec
Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
Bc. Jakub Trčka
BcA. Záviš Unzeitig
René Provazník
Michal Šindelář

Ročník 2016

X