POZVÁNKA NA KONFERENCI doktorského studijního programu Architektura a stavitelství 2017 a jeho hostů „ŽELEZNICE – specifika, výzvy a limity“ s mezinárodní účastí

Pořádá: katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Termín a místo: pátek 20. 10. 2017, Studio ALTA, U Výstaviště 21, 170 00
Praha 7

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „Železnice – specifika, výzvy a
limity“.

Konferenci uvedou přednáškami:
– Axel FÖHL, významný německý odborník v oblasti industriálního dědictví
(Příklady znovuvyužití železničních staveb)
– prof. Franziska BOLLEREY – Fakulta architektury TU Delft (Hotely
a kavárny jako historické součásti nádraží)

Cílem konference je vytvořit platformu pro předávání odborných znalostí,
otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a
odborníky z praxe. Konference bude prezentovat vědecké výsledky
doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a zejména na
industriální dědictví zaměřeného oboru Trvale udržitelný rozvoj a
průmyslové dědictví.

Anotace: Témata by se měla zaměřit na nejrůznější měřítka železničních
staveb – od jednotlivého objektu k dopravní infrastruktuře, dobu a místo
vzniku objektů i proměnu způsobu vnímání železničních staveb: od historie
a odmítání železnice jako čehosi neznámého a tedy potenciálně
nebezpečného, přes vliv železnice na industrializaci a urbanizaci –
vzpomeňme, že „století páry“ znamenalo pro venkov i město radikální změny
v jejich organizaci i struktuře, železnice s sebou přinesla nové možnosti,
potřebu nových staveb, dělnických kolonií, ale i možnosti obživy apod. V
současnosti, kdy je železnice chápána jako výrazný dynamický prvek a
nedílná součást krajiny i sídel, ale postupně vidíme, fenomén železnice
upadá, zanechává ve městském i venkovském prostředí nepřehlédnutelné
objekty a plochy, na které musí současní architekti a urbanisté ve svých
úvahách o rozvoji sídel a krajiny reagovat. I přes to, že mohou být tyto
stavby a plochy vnímány jako negativum, přinášejí do území nové výzvy v
podobě nového využití/konverzí, které jejich prvotní funkci může sice
opustit, nicméně může území přinést mnoho architektonických,
společenských, funkčních ad. benefitů a posílit transformaci dříve běžně
nepřístupných území ve veřejný prostor.

TERMÍNY
– Zaslání anotace v rozsahu min. 250 slov do 5. 9. 2017, ve formátu Word
na adresu konferenceas@gmail.com

– Výběr příspěvků do 10. 9. 2017 (prosíme, akceptujte navržené úpravy
Vašeho tématu na základě doporučení vědeckého výboru)

– Konání konference: 20. 10. 2017

– Zaslání příspěvku k tisku do 10. 1. 2018 (následovat bude
odborná recenze vybraných textů a editace publikace)

Příspěvky mohou mít charakter teoretický, či se může jednat o rozbor a
analýzu případové studie. Šablona bude zaslána. Součástí programu
konference je posterová sekce.

Vědecký výbor konference:
Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
doc. Ing. arch. Michal Šourek
externisté:
Ing. arch. Eva Dvořáková

Organizační výbor:
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Ing. arch. Nikolay Brankov
Ing. arch. Iva Dvořáková
Ing. arch. Martin Lapšanský
Ing. Jan Bartoníček
Ing. arch. Hana Boříková
Ing. arch. Edita Cestrová
Ing. arch. Oleg Fetisov
Ing. arch. Jiří Moos
Ing. arch. Lenka Zelená
Ing. arch. Stanislava Šulcová

Výstup konference: tištěná recenzovaná publikace vybraných příspěvků.
Jednací jazyk čeština a angličtina.

Dotazy zasílejte na adresu: konferenceas@gmail.com.

Webu konference (bude průběžně doplňován a aktualizován):
http://konferenceas2017.webnode.cz/

Těšíme se na shledání s Vámi v říjnu.

Za pořadatele
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Ing. arch. Nikolay Brankov

X