Na bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství se Státní závěrečná zkouška skládá ze tří částí:

1/ Ústní zkouška z tematického okruhu Architektonické navrhování budov

2/ Ústní zkoušky z tematického okruhu Technické navrhování budov

3/ Obhajoby bakalářské práce

Úspěšné složení ústních zkoušek z tematických okruhů architektonického a technického navrhování budov je podmínkou pro připuštění k obhajobě bakalářské práce. Termíny zkoušení jsou vypisovány dvakrát do roka, v zimním a letním semestru.

Využitím „zimních“ termínů získáváte možnost případného opakování ústních zkoušek ještě před obhajobou bakalářské práce v „letních“ termínech. Proto vřele doporučuji všem, kteří splní podmínku pro připuštění ke zkoušce, aby využil termínů v září. Letos 14. 9. 2020 – 18. 9. 2020.

Tematické okruhy SZZ včetně popisu průběhu zkoušky najdete na fakultních stránkách pod odkazem Státní závěrečná zkouška.

https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/okruhy/

https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/szz.php

K ústním zkouškám z tematických okruhů se můžete přihlásit v termínech stanovených aktuálním časovým plánem akademického roku prostřednictvím formuláře, který najdete na stránkách Formuláře studijního oddělení.

https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php

Pokud se budete chtít přihlásit na SZZ v září 2020, musíte podat přihlášku do 3. 7. 2020.

Zkoušky z tematických okruhů SZZ může skládat student, který splnil podmínky stanovené studijním plánem(https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prehled/index.php#as)

  1. Splnil všechny studijní povinnosti prvního bloku studia.
  2. Získal minimálně 160 kreditů z předmětů studijního plánu
  3. Z druhého bloku studia řádně splnil následující předměty:
  1. pro zkoušku z tematického okruhu Architektonické navrhování budov

129NB03 Nauka o budovách 3

127UB01 Urbanismus 1

  1. pro zkoušku z tematického okruhu Technické navrhování budov

124PSA4 Pozemní stavby 4

133BZA1 Betonové a zděné konstrukce v arch. 1

133BZA2 Betonové a zděné konstrukce v arch. 2

134ODA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 1

Pokud máte splněné podmínky pouze pro jeden tematický okruh, můžete se přihlásit na zkoušení v září pouze z tohoto jednoho tematického okruhu.

K obhajobě bakalářské práce se přihlásíte také pomocí formuláře (viz stránky Formuláře studijního oddělení). V obou případech formulář podáte prostřednictvím své studijní referentky na studijní oddělení.

https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php

Aktuální informace týkající se SZZ – konkrétní termíny, složení komisí, otázky k tematickým okruhům, apod., jsou průběžně zveřejňovány na stránkách fakulty stavební v informacích pro studenty a v IS KOS.

https://www.fsv.cvut.cz/student/student.php

SZZ z Architektonického navrhování budov má organizačně na starosti doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D. z Katedry architektury.

SZZ z Technického navrhování budov Ing. Jan Růžička, Ph.D. z Katedry konstrukcí pozemních staveb.

Výsledek státní závěrečné zkoušky je jedním z kritérií pro výběr studentů do navazujícího magisterského studia. Podmínky pro přijímání do magisterských studijních programů pro aktuální období jsou zveřejněny ve Směrnici děkana v informacích pro uchazeče o studium.

https://web.fsv.cvut.cz/zajemce-o-studium/

Během zkouškového období zimního semestru je pro zájemce o zápis bakalářské práce na Katedře architektury otevřen elektronický formulář pro vyjádření preference vedoucího bakalářské práce. O otevření formuláře budete včas katedrou informováni. Chcete-li si zapsat bakalářskou práci na Katedře konstrukcí pozemních staveb nebo Katedře technických zařízení budov, kontaktujte příslušné katedry.

Nezapomeňte, že nejpozději v 7. semestru je potřeba si zapsat předmět Odborná praxe (100ODPR). Bez splnění odborné praxe si nebudete moc zapsat bakalářskou práci. Ideální pro splnění 3týdenní praxe je tedy toto léto. Podrobné informace k odporné praxi najdete

https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/as/praxe06.php

Zápočet z praxe Vám udělí vedoucí bakalářské práce. Pokud jste si předmět již zapsali dříve, je to v pořádku, zápočet můžete získat i v jiném semestru, než ve kterém jste si předmět zapsali – nejpozději však do zápisu bakalářské práce, předmět není nutné si zapisovat znovu.

 

Máte-li nějaké otázky, neváhejte mě kontaktovat.

Přeji hodně štěstí a úspěchů při studiu

Zuzana Pešková

X